UCHWAŁA NR XXVI/181/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/217/09 Rady Gminy w Wiśniowej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wiśniowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 1379 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 

1. § 6 pkt 1 uchwały Nr XXV/217/09 Rady Gminy w Wiśniowej z dnia 26 marca 2009 r. otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6 pkt 1 dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektora wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego".

2. § 6 pkt 5 uchwały Nr XXV/217/09 Rady Gminy w Wiśniowej z dnia 26 marca 2009 r. otrzymuje następujące brzmienie: " § 6 pkt 5 Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się maksymalnie do 8% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym przyjętego w rozporządzeniu na etat przeliczeniowy zatrudnionego nauczyciela, oraz do 13% na etat dyrektora".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr  XVI/135/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/217/09 Rady Gminy w Wiśniowej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wiśniowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Uzasadnienie

Komisja Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowa Rady Gminy Wiśniowa, po rozpatrzeniu projektu budżetu Gminy Wiśniowa na 2017 rok, analizując wydatki w dziale oświata podjęła inicjatywę uchwałodawczą zmierzającą do obniżenia kosztów poprzez ograniczenie funduszu motywacyjnego przedstawiając stosowną uchwałę. Nadmienia się, że wyżej wymieniony fundusz był w okresie od 2009 roku dwukrotnie podwyższany.