UCHWAŁA NR XXVII/183/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/253/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6  ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.1943 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/253/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej wprowadza się następujące zmiany:

1.  Treść § 1 ust. 2  otrzymuje brzmienie: Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin o którym mowa § 1 ust. 1, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć dla dzieci w wieku do lat 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1985 z dnia 8 grudnia 2016 r) w art. 2 pkt. 1 wprowadza zmianę art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty, wprowadzając nowe jego brzmienie. Dotychczasowy zapis, który brzmiał „Rada gminy:1) określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:” został zmieniony na „określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę:”

Zmiana ta jest spowodowana przekazaniem od 1 stycznia 2017 roku dla jednostek samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji oświatowej za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.

Wprowadzenie w/w zmian skutkuje konicznością zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa XXX/253/13 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej