UCHWAŁA NR XXVII/188/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) w związku z §81 oraz § 115 pkt 1 uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 2015, poz. 1850) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Wiśniowa na 2017 r. jak w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Zatwierdza się plany pracy następujących stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na 2017 r.: 

- Komisji Rewizyjnej jak w załączniku Nr 2 do uchwały 

- Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej jak w załączniku Nr 3 do uchwały. 

- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 

- Komisji Społeczno-Socjalnej jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/188/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan pracy Rady Gminy Wiśniowa na 2017 r.

I kwartał

- Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2016 r.

- Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na

2017 r.

- Przyjęcie Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2017 r.

II kwartał

- Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

- Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Wiśniowa.

- Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r. i absolutorium dla Wójta Gminy.

III kwartał

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wiśniowa za I półrocze 2017 r., planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za I półrocze 2017r.

- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa za I półrocze 2017 r.

IV kwartał

- Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r.

- Uchwalenie stawek podatkowych, opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz taryf za odprowadzanie ścieków na 2018r.

- Uchwalenie budżetu gminy na 2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/188/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

I kwartał

- Kontrola wydatków bieżących w wybranych budynkach komunalnych

- Kontrola wydatków ze środków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

II kwartał

- Analiza wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2016 r.

- Przygotowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy

III kwartał

- Kontrola wybranych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

- Kontrola dotacji udzielonych w ramach ustawy o sporcie

IV kwartał

- Kontrola wydatków na imprezy kulturalne organizowane przez Ośrodek Kultury w Wiśniowej

- Podsumowanie pracy komisji i opracowanie planu pracy komisji na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/188/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej na 2017 r.

I kwartał

- Analiza i aktualizacja statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Zapoznanie się z planami wydatków jednostek oświatowych

- Analiza wpływu opłat za odpady komunalne oraz za ścieki w 2016 r.

II kwartał

- Analiza i aktualizacja statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

- Analiza wpływu podatków lokalnych w 2016 r.

- Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi jednostek oświatowych na rok szkolny 2017/2018

III kwartał

- Analiza informacji z realizacji budżetu gminy Wiśniowa w I półroczu 2017 r. oraz zapoznanie się z przebiegiem wieloletniej prognozy finansowej.

IV kwartał

- Zaopiniowanie uchwał dotyczących ustalenia taryfy za ścieki, podatków i opłat lokalnych

- Opracowanie wniosków i opinii do projektu budżetu na 2018 r.

Na bieżąco opiniowanie uchwał skierowanych do komisji oraz wszystkich zmian w budżecie gminy.

Plan pracy komisji jest otwarty w uzasadnionych przypadkach pod obrady komisji mogą być wprowadzone inne ważne zagadnienia niż ujęte w planie pracy.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/188/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2017 r.

I kwartał

- Spotkanie z radnymi powiatowymi z terenu gminy Wiśniowa (drogi powiatowe, Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny w Wiśniowej)

- Analiza zadań inwestycyjnych na 2017 r.

- Opiniowanie projektów uchwał należących do właściwości komisji

- Na bieżąco opiniowanie nabycia, zbycia, dzierżawy działek będących w zasobach gminnych

II kwartał

- Realizacja zadań gospodarczych – opracowanie wniosków

- Analiza problemu zaopatrzenia ludności w wodę – opracowanie wniosków

- Ocena stanu sieci dróg gminnych - posiedzenie wyjazdowe

- Opiniowanie projektów uchwał należących do właściwości komisji

- Na bieżąco opiniowanie nabycia, zbycia, dzierżawy działek będących w zasobach gminnych

III kwartał

- Kontrola realizacji inwestycji i zadań gospodarczych – posiedzenie wyjazdowe

- Opiniowanie projektów uchwał należących do właściwości komisji

- Na bieżąco opiniowanie nabycia, zbycia, dzierżawy działek będących w zasobach gminnych

IV kwartał

- Opiniowanie projektów uchwał należących do właściwości komisji

- Na bieżąco opiniowanie nabycia, zbycia, dzierżawy działek będących w zasobach gminnych

- Opracowanie wniosków do projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2018 r.

- Opracowanie wniosków i opinii do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Podsumowanie pracy Komisji w 2017 r. oraz opracowanie planu pracy na 2018r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/188/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan pracy Komisji Społeczno-Socjalnej na 2017 r.

I kwartał

- Zmiany organizacyjne w szkołach na terenie gminy w związku z reformą szkolnictwa w gminie Wiśniowa

- Zapoznanie się z wydatkowaniem środków z tzw. funduszu na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2016 r. oraz planowanymi wydatkami w 2017 r.

- Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wiśniowa w 2016 r.

- Promocja dawstwa szpiku kostnego w gminie Wiśniowa

II kwartał

- Kontrola domów ludowych

- Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wiśniowa

- Organizacja Gminnego Dnia Matki

III kwartał

- Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego, funkcjonowanie hal sportowych

i zasady ich wynajmu

IV kwartał

- Kontrola wydatków kół gospodyń wiejskich w ramach udzielonych dotacji przez gminę Wiśniowa.

- Opracowanie wniosków i opinii do projektu budżetu gminy Wiśniowa na 2018r

- Przygotowanie sprawozdania za rok 2017 i planu pracy komisji na 2018r