UCHWAŁA NR XXVII/186/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 237, art. 239, i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Gminy w Wiśniowej uchwala, co następuje:

§ 1. 

1) Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 32.880.725,00 W tym: 

1) dochody bieżące 29.761.856,28

2) dochody majątkowe 3.118.868,72

- jak poniżej:

Dział

Źródła dochodów

Planowane dochody
na 2017r.

600

Transport i łączność

1.171.460,00


1) dochody majątkowe

1.171.460,00


a) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z EFR – przebudowa 4 dróg gminnych w ramach projektów PROW

668.735,00


b) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z EFR – przebudowa 3 dróg gminnych w ramach projektów PROW – z rozliczenia z 2016r.

502.725,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

362.000,00


1) dochody bieżące:

112.000,00


a)    wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

2.000,00


b)   dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100.000,00


c) wpływy z różnych dochodów

10.000,00


2) dochody majątkowe w tym:

250.000,00


a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych

250.000,00

750

Administracja publiczna

72.273,00


1)    dochody bieżące

72.273,00


a)   dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

72.273,00

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

1.700,00


1)    dochody bieżące:

1.700,00


a) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.700,00

752

Obrona Narodowa

2.000,00


1) dochody bieżące

2.000,00


a) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2.000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.641.241,00


1)    dochody bieżące:

4.641.241,00


a) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:

550.538,00


-          podatek od nieruchomości

500.000,00


-          podatek rolny

7.000,00


-          podatek leśny

34.038,00


-          podatek od środków transp.

2.000,00


-          Podatek od czynności cywilno-prawnych

2.500,00


-          Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5.000,00


b)    podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej

1.000,00


c)    wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:

1.053.406,00


-          podatek od nieruchomości

320.000,00


-          podatek rolny

509.484,00


-          podatek leśny

44.922,00


-          podatek od śr. transportowych

35.000,00


-          podatek od spadków i darowizn

15.000,00


-          rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opł.  lokalnych

52.000,00


-          wpływy z opłaty targowej

2.700,00


-          podatek od czynności cywilno-prawnych

70.000,00


-          odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

4.300,00


d)    wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw: w tym:

96.000,00


-  wpływy z opłaty skarbowej

16.000,00


-  wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

80.000,00


e)    udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:

2.940.297,00


-          podatek dochodowy od osób fizycznych

2.930.297,00


-          podatek dochodowy od osób prawnych

10.000,00

758

Różne rozliczenia

13.458.912,00


1)    dochody bieżące:

13.458.912,00


a)   część oświatowa subwencji ogólnej

7.485.381,00


b)   część równoważąca subwencji ogólnej

224.678,00


c)   część wyrównawcza subwencji ogólnej

5.748.853,00

801

Oświata i wychowanie

2.083.324,72


1)    dochody bieżące:

385.916,00


a)    wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne)

25.000,00


b)    dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20.500,00


c) wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach) – dzieci nie będących mieszkańcami naszej gminy

30.000,00


d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:

310.416,00


- przedszkola

148.518,00


- oddziały przedszkolne w szkołach

161.898,00


e) dochody majątkowe

1.697.408,72


1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – dofinansowanie projektów RPO w tym:

1.697.408,72


- wyposażenia szkół w sprzęt ICT

782.243,59


- budowa Przedszkola w Wiśniowej

915.165,13

852

Pomoc Społeczna

396.170,00


1)    dochody bieżące:

396.170,00


a)    dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej składki na ubezp. zdrowotne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

35.900,00


b)    dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezp. zdrowotne GOPS)

320.270,00


c) odpłatność za pobyt w DPS

15.000,00


d) wpływy z usług opiekuńczych

25.000,00

855

Rodzina

9.921.100,00


1) dochody bieżące

9.921.100,00


a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz wynikających z ustaw w tym na:

9.839.100,00


- świadczenia rodzinne

3.677.800,00


- świadczenia wychowawcze (500+)

6.161.300,00


b)    wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z  przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki

42.000,00


c) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admins. rządowej (fundusz alimentacyjny)

40.000,00

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

770.544,28


1)    dochody bieżące:

770..544,28


a)    wpływy z usług (odpłatność za zrzut ścieków)

242.447,00


b)   opłata produktowa

120,00


c) wpływy z różnych opłat (fundusz ochrony środowiska)

6.500,00


d) wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( odpady komunalne)

359.160,00


e) rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)

162.317,28


Ogółem dochody:

32.880.725,00

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości w tym:  32.898.000,00

1) wydatki bieżące w wysokości 28.141.069,55

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.756.930,45 jak poniżej:

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

010


Rolnictwo i łowiectwo

32.330,00


01008

Melioracje wodne

2.000,00wydatki bieżące
w tym:

2.000,001) Wydatki jednostek budżetowych w tym:

2.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00


01009

Spółki wodne

20.000,00Wydatki majątkowe w tym:

20.000,00Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

20.000,00


01030

Izby Rolnicze

10.330,00wydatki bieżące
w tym:

10.330,001) dotacje na zadania bieżące (wpłaty do Izb Rolniczych)

10.330,00

020


Leśnictwo

1.000,00


02001

Gospodarka leśna

1.000,00wydatki bieżące
w tym:

1.000,001) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

1.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.000,00

600


Transport i łączność

1.798.641,00


60013

Drogi publiczne Wojewódzkie

166.000,00wydatki bieżące w tym:

18.000,00- dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Wiśniowej

18.000,00wydatki majątkowe

148.000,00- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. do samorządu województwa na budowę chodników

148.000,00


60016

Drogi publiczne gminne

1.486.641,00wydatki bieżące

242.551,571) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

242.551,57a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12.000,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

230.551,57z tego: fundusz sołecki

38.551,57wydatki majątkowe
w tym:

1.244.089,43- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych w ramach projektów PROW – ze środków UE

668.735,00- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa 4 odcinków dróg gminnych w ramach projektów PROW – ze środków budżetu gminy

382.243,72- Wydatki na inwestycje modernizacja dróg gminnych (Fundusz Sołecki) )

23.110,71- wydatki na inwestycje przebudowy dróg gminnych ze środków budżetu gminy

170.000,00


60017

Drogi wewnętrzne

20.000,00wydatki majątkowe

w tym:

20.000,00- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki budżetu gminy – udział własnych środków w modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

20.000,00


60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100.000,00wydatki majątkowe
w tym:

100.000,00- Wydatki na inwestycje (przebudowy, modernizacje dróg gminnych zniszczonych w skutek klęsk żywiołowych)

80.000,00- wydatki na inwestycje – opracowanie dokumentacji na osuwiska przy drogach Kozłówek oraz Różanka

20.000,00


60095

Pozostała działalność

26.000,00wydatki bieżące
w tym:

26.000,001) wydatki jednostek budżetowych

26.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty utrzymania samochodu dostawczego, ciągnika)

26.000,00

700


Gospodarka mieszkaniowa

301.200,00


70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

301.200,00wydatki bieżące
w tym:

197.200,001) wydatki jednostek budżetowych

197.200,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55.500,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych związane z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych

141.700,00w tym: fundusz sołecki

29.000,00


wydatki majątkowe

w tym:

104.000,00- wydatki na inwestycje – modernizacje pomieszczeń w Domach Ludowych

64.000,00W tym: Fundusz Sołecki

29.000,00- wydatki na inwestycje – opracowanie dokumentacji na modernizację GOK oraz dokumentacji na zmianą użytkowania budynku komunalnego Szufnarowa Dół

40.000,00

710


Działalność usługowa

140.000,00


71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

105.000,00wydatki bieżące
w tym:

105.000,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

105.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania)

105.000,00


71095

Pozostała działalność

35.000,00wydatki bieżące
w tym:

35.000,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

35.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości)

35.000,00

750


Administracja Publiczna

3.151.606,60


75011

Urzędy Wojewódzkie

72.173,00wydatki bieżące
w tym:

72.173,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

72.173,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Administracja Rządowa)

71.670,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

503,00


75022

Rada Gminy

148.757,00wydatki bieżące
w tym:

148.757,001) wydatki jednostek budżetowych

857,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

857,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

147.900,00


75023

Urząd Gminy

2.284.064,80wydatki bieżące
w tym:

2.284.064,801) wydatki jednostek budżetowych

2.273.264,80a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.941.783,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

331.481,802) świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.800,00


75045

Kwalifikacje wojskowe

100,00wydatki bieżące
w tym:

100,001) wydatki jednostek budżetowych

100,00a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

100,00


75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

68.076,80wydatki bieżące
w tym:

68.076,801) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

68.076,80a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

800,00w tym: fundusz sołecki

800,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, promocja gminy

67.276,80w tym: fundusz sołecki

32.276,80


75085

Centrum Usług Wspólnych (ZEAS)

456.287,00wydatki bieżące
w tym:

456.287,001) wydatki jednostek budżetowych

456.287,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

423.629,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

32.658,00


75095

Pozostała działalność

122.148,00wydatki bieżące
w tym:

122.148,001) wydatki jednostek budżetowych

17.748,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.548,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15.200,002) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

104.400,00

751


Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

1.700,00


75101

Urzędy Naczelnych Org. Wł. Państw., Kontroli i Ochrony Prawa

1.700,00wydatki bieżące
w tym:

1.700,001) wydatki jednostek budżetowych

1.700,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.172,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

528,00

752


Obrona Narodowa

2.000,00


75212

Pozostałe wydatki obronne

2.000,00wydatki bieżące
w tym:

2.000,001) wydatki jednostek budżetowych

2.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00

754


Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

294.973,15


75412

Ochotnicze Straże Pożarne

294.973,15wydatki bieżące
w tym:

284.973,151) wydatki jednostek budżetowych

276.973,15a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

158.608,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP

118.365,15w tym: fundusz sołecki

49.191,152) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8.000,00


75404

Komendy Wojewódzkie Policji

10.000,00wydatki majątkowe

10.000,00- wpłaty jednostek na fundusz celowy (fundusz wsparcia policji – dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego)

10.000,00

757


Obsługa długu publicznego

474.000,00


75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.

474.000,00wydatki bieżące
w tym:

474.000,001) wydatki na obsługę długu j.s.t.

474.000,00

758


Różne rozliczenia

185.000,00


75818

Rezerwy ogólne i celowe

185.000,00wydatki bieżące

w tym

185.000,00- rezerwa ogólna

104.122,03- rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe

80.877,97

801


Oświata i wychowanie

12.200.488,23


80101

Szkoły Podstawowe

6.182.352,60wydatki bieżące

w tym:

5.217.841,001) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

5.011.773,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.274.253,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

737.520,00w tym: fundusz sołecki

21.000,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

206.068,00wydatki majątkowe
w tym:

964.511,60- wydatki na realizacją inwestycji – Realizacja Projektu RPO – wyposażenie w sprzęt ITC Szkół w tym:

929.511,60- środki UE

782.243,59- środki budżetu gminy

147.268,01- budowa boiska piaskowego przy Sz. P. Różanka

35.000,00


80103

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

511.417,00wydatki bieżące
w tym:

511.417,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

482.584,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

435.221,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

47.363,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

28.833,00


80104

Przedszkola

2.267.728,63wydatki bieżące
w tym:

596.111,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

571.796,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

475.308,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

96.488,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

24.315,00wydatki majątkowe
w tym:

1.671.617,63- wydatki na realizację inwestycji realizacja Projektu RPO „Budowa Przedszkola w Wiśniowej” w tym:

1.671.617,63- środki UE

915.165,13- środki budżetu gminy

756.452,50


80110

Gimnazja

2.370.993,00wydatki bieżące
w tym:

2.370.993,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

2.277.709,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.976.194,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

301.515,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

93.284,00


80113

Dowożenie uczniów do szkół

250.000,00wydatki bieżące
w tym:

250.000,001) wydatki jednostek budżetowych

250.000,00a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

250.000,00


80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

42.273,00wydatki bieżące
w tym:

42.273,001) wydatki jednostek budżetowych

42.273,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

42.273,00


80149

Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych szkół Podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

159.382,00wydatki bieżące
w tym:

159.382,001) wydatki jednostek budżetowych

157.882,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

157.082,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

800,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.500,00


80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkoła podstawowych i gimnazjach

350.642,00wydatki bieżące
w tym:

350.642,001) wydatki jednostek budżetowych

348.142,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

346.642,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.500,002 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.500,00


80195

Pozostała działalność  

65.700,00wydatki bieżące
w tym:

65.700,001) wydatki jednostek budżetowych

65.700,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

65.700,00

851


Ochrona Zdrowia

80.000,00


85153

Przeciwdziałanie narkomanii

2.000,00wydatki bieżące
w tym:

2.000,001) wydatki jednostek budżetowych

2.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00


85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

78.000,00wydatki bieżące
w tym:

78.000,001) wydatki jednostek budżetowych

78.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

78.000,00

852


Pomoc społeczna

1.601.170,00


85202

Domy Pomocy Społecznej

400.000,00wydatki bieżące
w tym:

400.000,001) wydatki jednostek budżetowych

400.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

400.000,00


85205

Przeciwdziałanie przemocy

6.000,00wydatki bieżące
w tym:

6.000,001) wydatki jednostek budżetowych

6.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6.000,00


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

33.500,00wydatki bieżące
w tym:

33.500,001) wydatki jednostek budżetowych

33.500,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

33.500,00


85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

230.300,00wydatki bieżące
w tym:

230.300,001) świadczenia społeczne

230.300,00


85215

Dodatki mieszkaniowe

12.000,00wydatki bieżące
w tym:

12.000,001) świadczenia na rzecz osób fizycznych

12.000,00


85216

Zasiłki stałe

108.100,00wydatki bieżące
w tym:

108.100,001) świadczenia na rzecz osób fizycznych

108.100,00


85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

565.670,00wydatki bieżące
w tym:

565.670,001) wydatki jednostek budżetowych

562.170,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

496.900,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

65.270,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.500,00


85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

103.600,00wydatki bieżące
w tym:

103.600,001) wydatki jednostek budżetowych

103.600,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18.600,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

85.000,00


85230

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

123.000,00wydatki bieżące
w tym:

123.000,001) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dożywianie ze środków budżetu gminy

123.000,00


85295

Pozostała działalność

19.000,00wydatki bieżące
w tym:

19.000,001) świadczenia na rzecz osób fizycznych

19.000,00

855


Rodzina

9.987.810,00


85501

Świadczenia wychowawcze (Program 500+)

6.161.300,00wydatki bieżące
w tym:

6.161.300,001) wydatki jednostek budżetowych

92.419,50a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55.530,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

36.889,502) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.068.880,50


85502

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.770.410,00wydatki bieżące
w tym:

3.770.410,001) wydatki jednostek budżetowych

307.405,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

290.300,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

17.105,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.421.005,003) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki

42.000,00


85504

Wspieranie rodziny

53.600,00wydatki bieżące
w tym:

53.600,001) wydatki jednostek budżetowych

53.400,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

46.500,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

6.900,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

200,00


85508

Rodziny zastępcze

2.500,00wydatki bieżące
w tym:

2.500,001) wydatki jednostek budżetowych

2.500,00a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

2.500,00

854


Edukacyjna Opieka Wychowawcza

44.000,00


85415

Pomoc materialna dla uczniów

44.000,00wydatki bieżące
w tym:

44.000,001) świadczenia na rzecz osób fizycznych

44.000,00

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.378.293,39


90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

352.200,00wydatki bieżące
w tym:

352.200,001) wydatki jednostek budżetowych

349.700,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

166.300,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

183.400,002) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.500,00


90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3.440,23wydatki bieżące
w tym:

3.440,231) wydatki jednostek budżetowych

3.440,23a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.440,23


90013

Schroniska dla zwierząt

12.000,00wydatki bieżące
w tym:

12.000,001) wydatki jednostek budżetowych

12.000,00a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12.000,00


90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

357.946,37wydatki bieżące
w tym:

208.346,371) wydatki jednostek budżetowych

208.346,37a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

208.346,37W tym: fundusz sołecki

5.346,37wydatki majątkowe
w tym:

149.600,00- wydatki na inwestycje – budowa oświetleń ulicznych Kalembina, Niewodna, Wiśniowa

142.000,00W tym: fundusz sołecki

16.000,00- wydatki na inwestycje – dokończenie wykonania dokumentacji budowy oświetleń ulicznych

7.600,00


90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

500,00wydatki bieżące
w tym:

500,001) wydatki jednostek budżetowych

500,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

500,00


90002

Gospodarka odpadami

375.660,00wydatki bieżące
w tym:

359.160,001) wydatki jednostek budżetowych

359.160,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30.546,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

328.614,00wydatki majątkowe  
w tym:

16.500,00- dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu)

16.500,00


90095

Pozostała działalność

276.426,79wydatki bieżące
w tym:

94.815,001) wydatki jednostek budżetowych

89.615,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

53.390,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

36.225,00w tym: fundusz sołecki

3.700,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.200,00wydatki majątkowe  
w tym:

181.611,79-wydatki na inwestycje opracowanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego

57.400,00- dokumentacja projektowa – budowa zatoki autobusowej Wiśniowa Gimnazjum

10.000,00- budowa parkingów, zakupy sprzętu oraz budowa urządzeń komunalnych Szufnarowa, Oparówka, Różanka

114.211,79W tym: Fundusz Sołecki

17.211,79


90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska

120,00wydatki bieżące w tym:

120,001) wydatki jednostek budżetowych

120,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

120,00

921


Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

842.730,00


92109

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

483.730,00wydatki bieżące
w tym:

483.730,001) wydatki jednostek budżetowych

10.730,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10.730,00w tym: fundusz sołecki

1.200,002) dotacje na zadania bieżące w tym:

473.000,00-    dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury (GOK)

473.000,00


92116

Biblioteki

359.000,00wydatki bieżące w tym:

359.000,001) dotacje na zadania bieżące w tym:

359.000,00- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury (GBP)

359.000,00

926


Kultura fizyczna i sport

381.057,63


92601

Obiekty sportowe

140.200,00wydatki bieżące

w tym:

13.200,001) wydatki jednostek budżetowych

13.200,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

13.200,00w tym: fundusz sołecki

3.200,00wydatki majątkowe
w tym:

127.000,00- zakup i montaż urządzeń (wyposażenie boisk sportowych)

27.000,00W tym: Fundusz Sołecki

13.000,00- budowa lodowiska syntetycznego Wiśniowa

100.000,00


92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

240.857,63wydatki bieżące

w tym:

240.857,631) wydatki jednostek budżetowych

20.857,63a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1.000,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych (związane z bieżącym utrzymaniem stadionów komunalnych i boisk sportowych)

19.857,63W tym: Fundusz Sołecki

4.257,632) Dotacja na zadania bieżące w tym:

220.000,00- Dotacja celowa na dofinansowanie działalności Klubów Sportowych z terenu Gminy Wiśniowa w zakresie upowszechniania sportu udzielana w trybie art. 27 ust. 2 ustawy  z dnia 25.06.2010r.  o sporcie oraz Uchwały Nr XX/173/2012 RG Wiśniowa z 03.12.2012r.

220.000,00Razem:

32.898.000,00Wydatki bieżące

28.141.069,55W tym: Fundusz Sołecki

188.523,52Wydatki majątkowe

4.756.930,45W tym: Fundusz Sołecki

98.322,50

A.    Wydatki bieżące 28.141.069,55

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15.692.587,55  w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.491.476,00

- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 4.201.111,55

2) dotacje na zadania bieżące 1.080.330,00

3) zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem      lub nadmiernej wysokości 42.000,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.667.152,00

5) wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. 474.000,00

6) Rezerwa budżetu ogólna 104.122,03

7) Rezerwa celowa (Zarządzanie Kryzysowe) 80.877,97

B.    Wydatki Majątkowe 4.756.930,45w tym: 

1) wydatki inwestycyjne ze śr. własnych 2.161.286,73

2) wydatki inwestycyjne ze śr. UE 2.366.143,72

3) dotacje celowe ze środków własnych 194.500,00

4) zakupy inwestycyjne ze środków własnych 35.000,00

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy         w wysokości   17.275,00Który po wyłączeniu z dochodów,  planowanych wpływów dotacji  celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków  europejskich na spłatę pożyczek, na wyprzedzające finansowanie  działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE  zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 502.725,00  planowany deficyt na koniec 2017 roku wyniesie 520.000,00 Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 520.000,00

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości Według specyfikacji jak poniżej: 

1.

Dochody ogółem:

32.880.725,00

2.

Wydatki ogółem:

32.898.000,00

3.

Wynik (1 – 2) Deficyt

- 17.275,00

4.

Przychody budżetu
z czego:
§ 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

§ 952 – przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

2.318.735,00

 

 

668.735,00

 

1.650.000,00

5.

Rozchody budżetu

z czego:

§ 963 – spłata pożyczki zaciągniętej w 2016r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z UE

oraz spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2017r.

 

§ 992 – spłata rat z zaciągniętych kredytów

2.301.460,00

 

 

502.725,00

668.735,00

 

1.130.000,00

§ 5. Ustala się limit zobowiązań  na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu       budżetu w wysokości 1.200.000,00

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.301.460,00 w tym:

- z tytułu pożyczki długoterminowej zaciąganej na wyprzedzające  finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  z budżetu UE w kwocie 668.735,00

3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 17.275,00

§ 6. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 104.122,03

2) 2) Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe           w wysokości 80.877,97

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych       w wysokości 1.274.830,00    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Ustala się plany finansowe dla rachunków dochodów własnych dla Gminnego Przedszkola Samorządowego oraz Szkół Podstawowych       w wysokości: 

-  dochody 150.000,00

-  wydatki nimi finansowane 150.000,00     zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 9. Stosownie do art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami: 

- dochody 9.950.973,00

- wydatki 9.950.973,00 Dochody 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

750


Administracja publiczna

72.273,00


75011

Urzędy Wojewódzkie

72.173,00dochody bieżące w tym:

72.173,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

72.173,00


75045

Kwalifikacje wojskowe

100,00dochody bieżące
w tym:

100,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

100,00

751


Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

1.700,00


75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

1.700,00dochody bieżące

w tym:

1.700,00- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.700,00

752


Obrona Narodowa

2.000,00


75212

Pozostałe wydatki obronne

2.000,00dochody bieżące

w tym:

2.000,00- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.000,00

852


Pomoc Społeczna

35.900,00


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

17.300,00dochody bieżące
w tym:

17.300,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

17.300,00


85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

18.600,00dochody bieżące w tym:

18.600,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

18.600,00

855


Rodzina

9.839.100,00


85501

Świadczenia wychowawcze (Program 500+)

6.161.300,00dochody bieżące

w tym:

6.161.300,00- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  

6.161.300,00


85202

Świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.677.800,00dochody bieżące
w tym:

3.677.800,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.677.800,00

Ogółem:

9.950.973,00

Wydatki 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

750


Administracja publiczna

72.273,00


75011

Urzędy Wojewódzkie

72.173,00wydatki bieżące
w tym:

72.173,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

72.173,00a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:

71.670,00b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

503,00


75045

Kwalifikacje wojskowe

100,00wydatki bieżące
w tym:

100,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

100,00- wydatki związane z realizacja zadań statutowych

100,00

751


Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

1.700,00


75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

1.700,00wydatki bieżące

w tym:

1.700,001) wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

1.700,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1.172,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

528,00

752


Obrona Narodowa

2.000,00


75212

Pozostałe wydatki obronne

2.000,00wydatki bieżące

w tym:

2.000,001) wydatki jednostek budżetowych

2.000,00a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

2.000,00

852


Pomoc Społeczna

35.900,00


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

17.300,00wydatki bieżące w tym:

17.300,001) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

17.300,00- wydatki związane z realizacja zadań statutowych

17.300,00


85228

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

18.600,00wydatki bieżące
w tym:

18.600,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

18.600,00- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

18.600,00

855


Rodzina

9.839.100,00


85501

Świadczenia wychowawcze (Program 500+)

6.161.300,00wydatki bieżące

w tym na

6.161.300,001) wydatki jednostek budżetowych

92.419,50a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

55.530,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

36.889,502) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6.068.880,50


85502

Świadczenie rodzinne fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.677.800,00wydatki bieżące

w tym na

3.677.800,001) wydatki jednostek budżetowych

256.795,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

248.860,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7.935,002) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.421.005,00

Ogółem:

9.950.973,00

§ 10. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy polegające na określeniu   uzyskanych dochodów i przeznaczeniu ich na określone wydatki.

1) stosownie do art. 18 ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 ze. zm.), ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000,00 i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. DOCHODY 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

80.000,00


75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
( z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

80.000,00

WYDATKI 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

851


Ochrona zdrowia

80.000,00


85153

Przeciwdziałanie narkomanii

2.000,00wydatki bieżące

2.000,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

2.000,00a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2.000,00


85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

78.000,00wydatki bieżące
w tym:

78.000,001)wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

78.000,00a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

78.000,00

§ 11. 2) stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 ze zm., oraz uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XXXIV/289/14 z dnia 31 marzec 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki na 2015r. i lata następne), ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na wydatki bieżące i majątkowe sołectw w wysokości 286.846,02

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

600Transport i łączność

61.662,28


60016


Drogi publiczne gminne

61.662,28
Wydatki bieżące w tym:

38.551,57
1) wydatki jednostek budżetowych

38.551,57
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

38.551,28
Wydatki majątkowe w tym:

23.110,71
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23,110,71
w tym: Przedsięwzięcia
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.524,77
Sołectwo Wiśniowa

w tym: Przedsięwzięcia

7.500,00
- zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych (kruszywo, kamień, betony, przepusty oraz lustra)

7.500,00
Sołectwo Różanka

w tym: Przedsięwzięcia

2.476,80
-zakup kamienia na drogi gminne

2.476,80
Sołectwo Pstrągówka

w tym: Przedsięwzięcia

7.191,15
- zakup materiałów drogowych na utrzymanie dróg gminnych

7.191,15
Sołectwo Tułkowice

W tym: Przedsięwzięcia

6.157,10
- zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych

6.157,10
Sołectwo Kożuchów

W tym: Przedsięwzięcia

1.234,58
- zakup kamienia w celu utwardzenia poboczy przy drodze gminnej

1.234,58
Sołectwo Jazowa

W tym: Przedsięwzięcia

2.965,14
- zakup kamienia na drogi gminne

2.965,144300

Zakup usług pozostałych

11.026,80
Sołectwo Wiśniowa

W tym: Przedsięwzięcia

1.026,80
- Usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych (transportowe i inne)

1.026,80
Sołectwo Oparówka

W tym: Przedsięwzięcia

2.000,00
- usługi związane z bieżącymi naprawami dróg gminnych

2.000,00
Sołectwo Markuszowa

W tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
- Usługi pozostałe w zakresie utrzymania dróg gminnych (transportowe, utrzymanie rowów, pozostałe drobne usługi)

5.000,00
Sołectwo Kalembina

W tym: Przedsięwzięcia

3.000,00
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz drobne remonty

3.000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23.110,71
Sołectwo Wiśniowa

W tym: Przedsięwzięcia

7.000,00
- Modernizacja drogi gminnej Wiśniowa - Zawodzie

7.000,00
Sołectwo Szufnarowa

W tym: Przedsięwzięcia

5.526,80
- Wydatki inwestycyjne – modernizacja drogi gminnej

5.526,80
Sołectwo Jaszczurowa

W tym: Przedsięwzięcia

10.583,91
- wydatki inwestycyjne- przebudowa drogi gminnej Podlas - Dzilik

10.583,91

700Gospodarka mieszkaniowa

58.000,00


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

58.000,00
Wydatki bieżące w tym:

29.000,00
1) wydatki jednostek budżetowych

29.000,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

29.000,00
Wydatki majątkowe w tym:

29.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29.000,00
W tym: Przedsięwzięcia
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.500,00
Sołectwo Niewodna

W tym: Przedsięwzięcia

2.000,00
- zakup naczyń kuchennych na wyposażenia Domu Ludowego w Niewodnej

2.000,00
Sołectwo Pstrągówka

W tym: Przedsięwzięcia

3.000,00
- zakup wyposażenia oraz piekarników do Domu Ludowego

3.000,00
Sołectwo Szufnarowa

W tym: Przedsięwzięcia

11.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia do obiektów komunalnych, w tym:

11.000,00
- zakup wyposażenia (biuro sołtysa)

2.000,00
- zakup sprzętu sportowego do siłowni

3.000,00
- zakup kosy spalinowej oraz paliw

3.000,00
- zakup wyposażenia do obiektów komunalnych

3.000,00
Sołectwo Kozłówek

W tym: Przedsięwzięcia

5.500,00
- zakup mebli ogrodowych na wyposażenie obejścia obok Domu Ludowego

3.500,00
- zakup wyposażenia do DL (naczynia i sprzęt kuchenny)

2.000,00
Sołectwo Jaszczurowa

W tym: Przedsięwzięcia

2.000,00
- zakup  wyposażenia (regały) do Domu Ludowego w Jaszczurowej

2.000,00
Sołectwo Kalembina

W tym: Przedsięwzięcia

4.000,00
- zakup wyposażenia do sali Domu Ludowego

4.000,004300

Zakup usług pozostałych

1.500,00
Sołectwo Jazowa

W tym: Przedsięwzięcia

1.500,00
- usługi pozostałe (remont studni przy budynku Domu Ludowego)

1.500,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29.000,00
Sołectwo Kozłówek

W tym: Przedsięwzięcia

10.000,00
- wydatki inwestycyjne (wykonanie CO w części Domu Ludowego)

10.000,00
Sołectwo Markuszowa

W tym: Przedsięwzięcia

10.000,00
- modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym

10.000,00
Sołectwo Jazowa

W tym: Przedsięwzięcia

9.000,00
- wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym

9.000,00

750Administracja Publiczna

33.076,80


75075


Promocja j.s.t.

33.076,80
Wydatki bieżące w tym:

33.076,80
1) wydatki jednostek budżetowych

33.076,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

800,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

32.276,80
W tym: Przedsięwzięcia
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800,00
Sołectwo Różanka

W tym: Przedsięwzięcia

800,00
- umowa o dzieło – utrzymanie strony internetowej sołectwa Różanka

800,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.026,80
Sołectwo Wiśniowa

W tym: Przedsięwzięcia

2.500,00
- zakup tablic w celu oznakowania rejonów sołectwa

2.500,00
Sołectwo Różanka

W tym: Przedsięwzięcia

2.500,00
- zakupy w ramach promocji sołectwa  - zakup światełek i iluminacji świątecznych

2.000,00