UCHWAŁA NR XXVIII/189/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2016r,  poz. 446 ) oraz art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( j. t.  Dz. U. z 2016r,  poz. 930 z późn. zm. ) Rada Gminy w Wiśniowej uchwala co następuje:

§ 1.  Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie niniejszej  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3.  Traci moc uchwała  Nr XXIV/198/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2013 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/189/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 

lutego 2017 

r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
W WISNIOWEJ

Podstawa prawna 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zwany dalej „Ośrodkiem” został utworzony na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej w Wiśniowej Nr IX/35/90 z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej działa na podstawie przepisów prawa regulujących działalność w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( j. t. Dz. U.  2016, poz. 446 ),

2) ustawy z dnia  22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  ( j. t. Dz. U.2016,  poz. 902 ),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( j. t.  Dz. U. 2016, poz. 930 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U.2013,  poz. 885 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  ( j. t.  Dz. U. 2016, poz. 1047),

6) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  ( j. t. Dz. U. 2016, poz. 198),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( j. t. Dz. U. 2016, poz. 1518 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (  j. t. Dz. U. 2016,  poz. 169 z późn. zm. ),

9) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  (j. t. Dz. U. 2005, Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie  zdrowia psychicznego ( j. t. Dz. U. 2016,  poz. 546),

11) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( j. t. Dz. U. 2016r  poz. 963 z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( j. t. Dz.U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( j. t. Dz. U. 2017, poz. 180),

14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( j. t. Dz. U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.),

15) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( j. t. Dz. U. 2016,  poz. 157),

16) ustawy z dnia 9 listopada 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  ( j. t. Dz. U. 2016, poz. 575),

17) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( j. t. Dz. U. 2015,  poz. 1390),

18) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( j. t. Dz. U. 2016, poz. 23),

19) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. 2015, poz. 1863 ),

20) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. 2016, poz. 195 z późn.  zm.),

21) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. 2016,  poz.1860),

22) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności,

23) Statutu Gminy Wiśniowa,

24) niniejszego Statutu.

Postanowienia ogólne

§ 3. 

1.   Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Ośrodka Kultury w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 136/1.

2. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej”.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej może posługiwać się skróconą nazwą „GOPS Wiśniowa”.

4. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Wiśniowa.

5. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

Cele i zadania Ośrodka

§ 4. 

1.   Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie  trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać  wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia.

2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie na terenie gminy niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwianie im bytowania  w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz działanie na rzecz     usamodzielniania osób i rodzin, ich stabilizacji i integracji ze środowiskiem.

§ 5. 

1.   Formą działania Ośrodka jest w szczególności:

1) pomoc środowiskowa obejmująca zespół działań dla stworzenia warunków właściwego funkcjonowania osób i rodzin w miejscu zamieszkania,

2) pomoc instytucjonalna oznaczająca zapewnienie specjalistycznej opieki osobom całkowicie  lub częściowo niezdolnym do samodzielnej egzystencji w miejscu zamieszkania.

2. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

1) diagnostyka indywidualna i środowiskowa (rozpoznawanie i analizowanie potrzeb i sytuacji życiowej, materialnej  jednostek i ich rodzin  oraz  wszelkich uwarunkowań  środowiskowych dla celów pomocy społecznej),

2) sporządzanie planów rozwoju wszelkich form świadczeń  i usług  z zakresu pomocy społecznej,

3) bezpośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej, w tym organizowanie usług opiekuńczych w domu klienta,

4) pośrednie udzielanie  świadczeń poprzez zlecanie ich do wykonania innym instytucjom, organizacjom społecznym bądź osobom fizycznym w ramach środków  z budżetu  oraz nadzorowanie sposobu i jakości wykonania tych świadczeń,

5) współdziałanie w podejmowaniu wspólnych  inicjatyw i zadań w zakresie pomocy społecznej,

6) współpraca z organizacjami  i instytucjami a zwłaszcza z organami i jednostkami samorządu terytorialnego,

7) aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz pomocy społecznej.

§ 6. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych.

1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

- sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, oceny w zakresie pomocy społecznej,

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,

- praca socjalna,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

- dożywianie dzieci,

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Do zadań własnych gminy należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

- współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

- przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,

- środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet państwa.

§ 7. Ośrodek realizuje swoje zadania współpracując na zasadzie partnerstwa w szczególności z: Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie, organizacjami pozarządowymi, szkołami, kościołami, związkami wyznaniowymi, służbą zdrowia.

§ 8. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 9. 

1.   Ośrodkiem kieruje Kierownik, który  jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem GOPS.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Wiśniowa.

3. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik.

4. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy Ośrodka, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz określenie kierunków działania i rozwoju GOPS.

5. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowy o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 10. 

1.  Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Wiśniowa corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz na każde żądanie Rady.

2. Kierownik Ośrodka przedstawia Radzie Gminy potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

§ 11. 

1.   W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

- kierownik,

- główny księgowy,

- specjaliści pracy socjalnej/ pracownik socjalny,

- inspektorzy ds. świadczeń rodzinnych,

- referent ds. świadczenia wychowawczego,

- asystent rodziny,

- inne w zależności od potrzeb Ośrodka.

2. Obowiązki poszczególnych stanowisk regulują zakresy czynności opracowane przez kierownika.

3. Do kierownika oraz zatrudnionych w Ośrodku pracowników mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 12. 

1.   Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki – zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Wiśniowa.

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzane są na rachunek budżetu Gminy.

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

5. Ośrodek finansowany jest z dotacji celowych budżetu państwa i środków własnych gminy.

Nadzór i kontrola.

§ 13. 

1.  Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Wiśniowa.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka z zakresu zadań zleconych sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

Postanowienia końcowe.

§ 14. Statut uchwala i zmian w nim dokonuje Rada Gminy Wiśniowa.

§ 15. Ośrodek używa pieczęci o nazwie:

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
38-124 Wiśniowa 136/1
woj. podkarpackie
Regon 690008702, NIP 819-14-51-981”