UCHWAŁA NR XXVIII/191/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach, podporządkowanej  Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Wiśniowej

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2017 roku Szkoły Filialnej w Tułkowicach, podporządkowanej organizacyjnie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Wiśniowej.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wiśniowa do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok