UCHWAŁA NR XXVIII/193/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zawarcia umowy partnerstwa z gminą Frysztak dla realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE

Na podstawie art.10 ust.1 i art.18 ust.2, pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446)

§ 1. 

1. Zawiera się umowę partnerstwa na realizacje projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE.

2. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały tj. zawarcie umowy partnerstwa dla realizacji projektu powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3.  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/193/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 

lutego 2017 

r.

Umowa Partnerska
zawarta
w celu realizacji Projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji OZE
w prywatnych gospodarstw domowych  w gminach: Wiśniowa i Frysztak
dla potrzeb realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE

W dniu …………………… w ………………. została zawarta intencyjna Umowa Partnerska pomiędzy:

1. Gminą Wiśniowa, z siedzibą w Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

NIP: 819-156-50-70,

reprezentowaną przez: Marcin Kut- Wójt Gminy ,  przy kontrasygnacie Marii Przystaś- Skarbnik Gminy zwanym dalej Beneficjentem/Liderem Projektu,

a

2. Gminą Frysztak, z siedzibą w ul. Ks. Wojciecha Blajera, 38-130 Frysztak

NIP: 819-15-65-087

reprezentowaną przez: Jan Ziarnik- Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Grzegorz Banaś- Skarbnik Gminy zwaną dalej Partnerem,

§ 1. Zakres Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja Projektu pt. Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak na terenie gmin Wiśniowa i Frysztak, realizowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Działanie 3.1 Rozwój OZE zwanego dalej „Projektem”.

2. Strony Umowy stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji Projektu, określonego w § 1 ust.1. Strony przewidują wstępnie, że realizacja Projektu będzie trwała od 2017 do 2018 r., natomiast okres jego trwałości to 5 lat od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. Ewentualne wydłużenie terminu realizacji umowy potwierdzone stosownymi aneksami do umowy o dofinansowanie nie stanowią zmiany niniejszej umowy i nie wymagają zawierania aneksów.

3. Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa na rzecz realizacji przedmiotowego Projektu oraz zasady współpracy Lidera z Partnerami.

§ 2. Obowiązki Stron

Strony umowy zobowiązują się do:

1) Stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami,

2) Udzielania na wniosek Lidera Projektu informacji i wyjaśnień, co do zadań związanych z realizacją Projektu w terminie i formie umożliwiającej Liderowi Projektu wywiązanie się z jego obowiązków względem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako Instytucji Pośredniczącej,

3) Niezwłocznego informowania Lidera Projektu o przeszkodach przy realizacji Projektu, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań,

4) Udostępniania każdorazowo na wniosek Lidera Projektu lub uprawnionych podmiotów dokumentów lub informacji umożliwiających dokonanie oceny wpływu realizowanych zadań w odniesieniu do celów Projektu,

5) Przedstawiania Liderowi sprawozdań w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie sprawozdań wymaganych w umowie o dofinansowanie Projektu,

6) Gromadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu zgodnie z zasadami Unii Europejskiej i wytycznymi krajowymi oraz wewnętrznymi procedurami uczestników Projektu,

7) Każda ze stron umowy ma obowiązek założenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla celów realizacji niniejszego projektu. Wszystkie operacje związane z projektem muszą być księgowane na tej wyodrębnionej ewidencji.

§ 3. Prawa i obowiązki Lidera Projektu

1. Strony postanawiają, że Liderem projektu będzie Gmina Wiśniowa reprezentowana przez Wójta Gminy Wiśniowa.

2. Partnerzy upoważniają Lidera Projektu do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do zawarcia w ich imieniu i na ich rzecz: umowy dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego jako Instytucją Pośredniczącą, umów z wykonawcami wybranymi do realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu przewidzianych w budżecie projektu oraz niezbędnych do jego prawidłowej realizacji.

3. Lider Projektu  zobowiązuje się do podjęcia i realizacji następujących obowiązków:

1) reprezentowanie Partnerów przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego jako Instytucją Pośredniczącą,

2) koordynowanie, monitorowanie, nadzorowanie prawidłowości działań Partnerów przy realizacji Projektu, o którym mowa w §1 ust.1,

3) zapewnienie równego udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji przy realizacji Projektu,

4) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań w ramach realizacji Projektu,

5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami,

6) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych.

7) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa,

8) przedkładanie wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jako Instytucji Pośredniczącej,

9) przedkładanie sprawozdań z realizacji Projektu,

10) gromadzenie i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach.

4. Lider Projektu nie może bez zgody Partnera akceptować lub przedstawiać propozycji zmian zakresu Projektu lub warunków jego realizacji.

5. Lider Projektu przeprowadzi postępowanie przetargowe na podstawie właściwych przepisów o udzielaniu zamówień publicznych.

§ 4. Prawa i obowiązki Partnerów

1. Partner jest współrealizującym Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, odpowiedzialnym za realizację zadań określonych w Projekcie.

2. Partner zobowiązuje się do oddelegowania przedstawicieli i wspólnego przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Każdy z Partnerów solidarnie odpowiada za treść przygotowanej dokumentacji przetargowej, jej zgodności z UZP i wytycznymi Instytucji Pośredniczącej.

3. Każdy z Partnerów zobowiązuje się do wyznaczenia swego przedstawiciela i aktywnego udziału w pracach komisji przetargowej.

§ 5. Finansowanie przedsięwzięcia

1. Całkowity koszt realizacji projektu, w tym wartość kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowanie określone zostanie w dokumentacji aplikacyjnej zatwierdzonej przez każdego z Partnerów

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu opracowany zostanie i zatwierdzony równolegle z dokumentacją aplikacyjną .

3. Każdy z Partnerów zobowiązuje się do założenia wyodrębnionych dla projektu rachunków bankowych tj. projektowy (tzw. refundacyjny), a jeśli zachodzi potrzeba (dla Partnera, który będzie pobierał zaliczkę na realizację projektu), również rachunek zaliczkowy. Partnerzy mają obowiązek przekazania Liderowi, kopie umów prowadzenia rachunków oraz zaświadczenia z banku o prowadzeniu tych rachunków.

4. Wszelkie przepływy finansowe z Instytucją Pośredniczącą będą się odbywały za pośrednictwem wyodrębnionego do tego celu rachunku bankowego Lidera Projektu. Następnie będą one przekazywane (redystrybuowane) na odpowiednie rachunki bankowe Partnerów w kwotach przewidzianych w odpowiednich wnioskach o płatność  i na ściśle określone w nich cele.

5. Partnerzy ponosić będą następujące koszty związane z realizacją Projektu:

1) Koszty opracowania dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej na terenie gminy,

2) Koszty promocji projektu,

3) Koszty zarządzania projektem, rozliczenia projektu,

4) Koszty inspektora nadzoru,

5) Koszty ubezpieczenia,

6) Inne koszty przewidziane w budżecie projektu oraz nie przewidziane w budżecie a powstałe w trakcie realizacji projektu i niezbędne do jego prawidłowego zakończenia.

Koszty wspólne realizacji projektu Partnerzy ponosić będą w wysokości równoważnej do niezbędnego udziału własnego wynikającego z wniosku o dofinansowanie.

6. Strony zgodnie postanawiają, że w ramach realizacji niniejszego Projektu dokonają indywidualnie płatności za koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przewidziane w ramach projektu. W przypadku poniesienia wydatków przez którąkolwiek ze stron przed podpisaniem umowy partnerstwa, koszty te zaliczane będą do udziału Partnera pod warunkiem poniesienia ich na zasadach zapewniających ich kwalifikowalność.

7. Lider dokona rozliczenia finansowania Projektu w terminach przewidzianych w umowie o dofinansowanie

8. W przypadku wystąpienia płatności zaliczkowej Lider Projektu przekaże Partnerom środki finansowe na rachunek projektowy (zaliczkowy), bezpośrednio po otrzymaniu kwoty zaliczki od Instytucji Pośredniczącej, w kwocie jaka została przewidziana w danym wniosku o płatność zaliczkową i na ściśle określony cel (wydatek) wraz z kopią wniosku o płatność i informacją na pokrycie jakich wydatków Partner może wydatkować otrzymaną zaliczkę. Partner projektu otrzymaną zaliczkę może wydatkować tylko i wyłącznie na działania przewidziane w załączonej kopii wniosku o płatność zaliczkową. Partnerzy zobowiązani są do wydatkowania otrzymanych środków w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania (wpływu na rachunek bankowych Partnera) i najpóźniej w ciągu kolejnych 2 dni roboczych przekazania Liderowi wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do prawidłowego rozliczenia wydatków dokumentujących wykonane zadania w ramach projektu, zgodnie z umową z Wykonawcą, tj. w szczególności: faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów, protokołów odbioru robót i dowodów zapłaty (wyciągi bankowe), wydruki z ewidencji księgowej, oraz innych niezbędnych do rozliczenia projektu dokumentów. Terminy ponoszenia wydatków od dnia wpływu na rachunek bankowych Partnera mogą ulec zmianie w razie konieczności dostosowania ich do zasad rozliczania projektów ustalonych przez Instytucje Pośredniczącą. Każdy z Partnerów, niezwłocznie po otrzymaniu zaliczki, ma obowiązek uzyskania (np. mailowo) od Lidera Projektu informacji w jakim terminie mają zostać poniesione wydatki, o ile Lider Projektu w dniu przekazania zaliczki nie przekaże takiej informacji. Za opóźnienia w tym zakresie odpowiada Partner, łącznie z ewentualnymi odsetkami naliczonymi za nieterminowe rozliczenie otrzymanej zaliczki.

W przypadku płatności refundacyjnej Lider projektu przekaże Partnerom środki na rachunek projektowy (refundacyjny) bezpośrednio po otrzymaniu refundacji z Instytucji Pośredniczącej, po wcześniejszym przedłożeniu wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do prawidłowego złożenia wniosku o płatność refundacyjną (w tym wniosek o płatność końcową) niezbędnego do rozliczenia wydatków dokumentujących wykonane zadania w ramach projektu, zgodnie z umową z Wykonawcą, tj. w szczególności: faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów, protokołów odbioru robót i dowodów zapłaty (wyciągi bankowe), wydruki z ewidencji księgowej, oraz innych niezbędnych do rozliczenia projektu dokumentów.

9. Partnerzy projektu przekażą Liderowi dokumenty potwierdzające zapłatę za wykonane zadania zgodnie z dowodami zapłaty i umową z Wykonawcą.

10. Koszty projektu podzielone są na każdego Partnera i określone w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu, w tym również koszty obsługi projektu oraz pozostałe nie związane bezpośrednio z instalacją na budynkach zestawów instalacji OZE, które pokrywają Partnerzy. Część kosztów kwalifikowalnych obsługi projektu poniesiona przez Lidera według potrzeb na realizację zadań wspólnych, zostanie pokryta przez Partnera w ten sposób, że kwota nie podlegająca refundacji (jako udział środków własnych JST) zostanie przekazana Liderowi projektu.

§ 6. Warunki realizacji i wygaszenia Umowy

1. Strony Umowy przyjmują następujący system przepływu informacji i komunikacji w ramach Partnerstwa:

1) o terminach i programie spotkań roboczych przedstawiciele Partnerów będą powiadamiani droga e-mailową co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Przedstawiciel Partnera ma obowiązek potwierdzić emailem swój udział,

2) we wszystkich innych sprawach związanych z realizacją Projektu Partnerzy będą komunikować się drogą e-mailową lub telefonicznie.

2. Strony umowy przyjmują następujący sposób oceny realizacji Projektu:

1) końcowa ocena realizacji Projektu zostanie przeprowadzona przez: Lidera Projektu,

2) zadania do realizacji w ramach oceny Projektu obejmują podsumowanie kwartalnych raportów merytorycznych.

3. Za realizację budżetu i jego prawidłowe wydatkowanie w ramach Projektu odpowiadają wszystkie strony umowy solidarnie.

4. Niniejsza Umowa zawarta jest do końca okresu trwałości Projektu, tj. min. 5 lat od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

5. Umowa Partnerstwa nie może zostać rozwiązana przed terminem określonym w umowie o dofinansowanie Projektu.

§ 7. Warunki formalne

1. Lider Projektu i Partner wykonują osobiście przyjęte na siebie zadania.

2. Strony zgodnie ustalają, iż wybór dostawców towarów i usług będzie się odbywał zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

3. Każdy z Partnerów niniejszej Umowy będzie miał zapewniony udział swojego przedstawiciela w komisji przetargowej w przypadku wyboru dostawcy.

4. Strony Umowy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją powierzonych im zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty przez nie poniesione w związku z realizacją zadań lub w związku z odstąpieniem Stron od Umowy.

5. Majątek powstały w wyniku realizacji będzie należał do Partnerów niniejszej Umowy.

§ 8. Postępowanie w sprawach spornych

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Lidera Projektu.

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

2. Umowa rozwiązuje się w przypadku nie uzyskania środków w ramach przedmiotowego Projektu, a terminem rozwiązania jest data zawiadomienia Lidera o nie uwzględnieniu wniosku aplikacyjnego.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Lidera Projektu i Partnera oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  jako Instytucji Pośredniczącej.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

1. …..................................................................... 2.........................................................................

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała konieczna jest do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Wiśniowa i Gminą Frysztak określającej zasady współpracy, prawa i obowiązki w celu realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak". Umowa będzie załącznikiem do wniosku składanego do Urzędu Marszałkowskiego.