UCHWAŁA NR XXVIII/194/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa”

Na podstawie  art. 18 i  ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016, poz. 446) w związku z art. 19 ust. 1, 2 i 8 ustawy z  dnia  10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.) Rada Gminy w Wiśniowej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa” w brzmieniu stanowiącym załączniki od nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie  z  dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu   na  stronie  internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa. 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, eneregię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wiśniowa na lata 2016-2030

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/194/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Zgodnie z  art. 18 ust. 1 ustawy  z  dnia  10 kwietnia 1997r.  „Prawo  Energetyczne„ do zadań własnych gminy w  zakresie  zaopatrzenia  w  ciepło, energię elektryczną  i  paliwa  gazowe  należy m.in. planowanie  i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy, planowanie  oświetlenia   miejsc  publicznych i dróg  znajdujących   na terenie gminy. Art. 19 w/w ustawy  nakłada  na gminę  obowiązek  opracowania  projektu  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe oraz ich aktualizację. Zakres projektu założeń jak i jego aktualizacji  wynika  z w/w ustawy i obejmuje:

- ocenę stanu  aktualnego i  przewidywanych  zmian zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną  i  paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące  użytkowanie ciepła, energii elektrycznej  i  paliw gazowych;

- możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  
z uwzględnieniem  skojarzonego  wytwarzania  ciepła i  energii  elektrycznej  oraz  zagospodarowania  ciepła  odpadowego  z instalacji  przemysłowych;

-zakres współpracy z  innymi gminami.

Na podstawie  art. 19 ust.8 ustawy z  dnia  10 kwietnia  1997r. „Prawo Energetyczne”,  Rada Gminy Wiśniowa  uchwala projekt założeń  do planu zaopatrzenia  w  ciepło, energię elektryczną  i  paliwa gazowe  dla gminy Wiśniowa, rozpatrując jednocześnie  wnioski, zastrzeżenia  i uwagi zgłaszane w  czasie  wyłożenia projektu założeń  do publicznego wglądu.

W okresie  od 02.02.2017r.  do  22.02.2017r. projekt założeń w/w planu  wyłożony  był w  siedzibie  Urzędu Gminy Wiśniowa  do publicznego wglądu  oraz  umieszczony  na stronach Biuletynu Informacji  Publicznej Gminy, celem zapoznania się  i  złożenia ewentualnych  wniosków, zastrzeżeń i uwag. Do dnia  2017r.  nie wpłynęły  żadne  zapytania, uwagi i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym organem właściwym do przyjęcia i uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa" jest Rada Gminy Wiśniowa.