UCHWAŁA NR XXVIII/196/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. Wspólnie do sukcesu realizowanego przez Gminę Wiśniowa (Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różance) w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Konarskiego w Zaborowie (Gmina Czudec), Zespołem Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi (Gmina Niebylec) i Szkołą Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli (Gmina Świlcza) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 446) w związku z art.5c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn.  zm.), Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1.  Przyjmuje do realizacji  projekt pt. Wspólnie do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 9.2 „Poprawa jakości kształcenia ogólnego”.

§ 2. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 marca 2017 do 30 czerwca 2018.

§ 3. Gmina Wiśniowa zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu w wysokości 14 848, 00 PLN.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, a nadzór nad jej realizacją Komisji Społeczno-Socjalnej Rady Gminy Wiśniowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok