UCHWAŁA NR XXIX/201/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 446 ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj.Dz.U. 2016 poz. 2102), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć do realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Wiśniowa na 2017 r. jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/201/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 

marca 2017 

r.

GMINNY PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
DOMOWYCH NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych przebywających w

granicach administracyjnych Gminy, w tym w szczególności do psów i kotów.

§ 2. Celami Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie gminy Wiśniowa jest:

1) zapobieganie bezdomności psów i kotów na terenie Gminy Wiśniowa

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów

3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

4) edukacja mieszkańców gminy w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów

5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Wiśniowa;

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wiśniowa;

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami);

4) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Wiśniowa posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale.

Rozdział 2.

Zapobieganie bezdomności psów i kotów oraz opieka nad zwierzętami gospodarskimi

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

1) zbieranie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela. W przypadku stwierdzenia faktu wałęsania się bezdomnego zwierzęcia na terenie gminy zostaje podjęta przy współpracy z lekarzem weterynarii oraz policją akcja mająca na celu schwytanie bezdomnego zwierzęcia (najczęściej psa). Po schwytaniu zwierzę będzie umieszczone w wydzielonym i przygotowanym do tego celu miejscu - kojec ustawiony przy oczyszczalni ścieków w Wiśniowej lub odwożone do schroniska „Wesoły Kundelek” w Lesku dla bezdomnych zwierząt. Całkowity koszt utrzymania takiego zwierzęcia przy oczyszczalni ścieków czy też w schronisku oraz ewentualne jego leczenie finansuje Urząd Gminy Wiśniowa.

2) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, itp.) utraciły właściciela,;

3) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej na podstawie zawartej umowy z lecznicą dla zwierząt, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela; Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na podstawie zawartej umowy z lecznicą: Gabinet Weterynaryjny Wiśniowa 290, reprezentowanym przez Krzysztofa Mazurka

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy poprzez ogłasznie na stronie internetowej urzędu możliwości przyjecia zwierzęcia poprzez adopcję

5) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela, lub z powodu niewłaściwego traktowania (szczególne okrucieństwo) zostały odebrane decyzją Wójta, w gospodarstwie rolnym Pana Ryszarda Niedzieli Markuszowa 160, z którym zawarte jest porozumienie na świadczenie opieki nad tymi zwierzętami.

§ 5. 

1.  Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów lub kotów bezpańskich.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;

zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie;

- Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie;

§ 6. 

1.  Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu opieki.

2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.

3. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez:

prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy, za pośrednictwem lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie;

prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.

Rozdział 3.

Edukacja.

§ 7. 1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Wiśniowa do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, oraz ich prawidłową opieką.

2) Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty między innymi poprzez okólniki, ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje.

Rozdział 4.

Realizacja działań

§ 9. 1) Program realizowany będzie z funduszy Gminy Wiśniowa zapisanych w budżecie na rok 2017 w wysokości 12 000 zł.

2) Środki te przeznaczone będą na działalność czasowego pobytu zwierząt w wyznaczonym miejscu przy oczyszczalni ścieków w Wiśniowej, przekazania do schronisk, w tym do schroniska "Wesoły Kundelek", ograniczenie bezdomności, ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych realizowanych przez Gminę Wiśniowa oraz wskazana Lecznicę Weterynaryjną oraz pomoc doraźna zwierzętom na terenie Gminy Wiśniowa.