UCHWAŁA NR XXIX/204/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej, podporządkowanej  organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku likwiduje się Szkołę Filialną  w Jazowej, podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej  wchodzącej w skład  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w   Wiśniowej.

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej  wchodzącej w skład  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w   Wiśniowej.

§ 3. Dokumentację likwidowanej szkoły, o której mowa w § 1 przejmuje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Uzasadnienie

Szkoła Filialna w Jazowej począwszy od roku szkolnego 2015/16 nie prowadzi naboru do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Rodzice uczniów zamieszkujących miejscowość Jazowa zapisali dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej i oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej. Gmina zorganizowała dowóz.  Gmina postanowieniem nr WiJ.542.17.2.2017 z dnia 07.03.2017 otrzymała pozytywną opinie Podkarpackiego Kuratora Oświaty, oraz  posiada pozytywną opinię związków zawodowych.