UCHWAŁA NR XXIX/205/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr  XXVII/184/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 8 ust 2a, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016.446/ oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 poz. 1240 /

§ 1. W uchwale nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2016 r. § 1 otrzymuje brzmienie: „Postanawia się udzielić w roku  2017 pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego związanego z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce w  miejscowości Wiśniowa w kwocie 21.600,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Uzasadnienie

Zwiększenie kwoty podyktowane jest prośbą Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego wystosowaną pismem z dnia 1 marca 2017 r. w związku ze zwiększonym kosztorysem na realizację remontu chodnika oraz utrzymaniem współfinansowania na poziomie 40% po stronie samorządu Gminy Wiśniowa.