UCHWAŁA NR XXIX/206/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 8 ust 2a, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym / Dz.U.2016.446 jt ze zmianami /, oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U.2013.885.jt ze zmianami/

§ 1. W uchwale nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2016 r. § 1 otrzymuje brzmienie: „Postanawia się udzielić w roku 2017 pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizacje zadania publicznego związanego z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce w miejscowości Tułkowice w kwocie 68.000,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok