UCHWAŁA NR XXIX/208/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j., Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa.

§ 2. Przedmiotem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa jest obszar w granicach oznaczonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/208/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 

marca 2017 

r.

czerwona linia - granica obszaru objętego studium

Uzasadnienie

Ze względu na złożony wniosek Przedsiębiorcy, który planuje uruchomić wydobycie kruszywa ze złoża w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, niezbędne jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa. Sporządzenie planu miejscowego wymaga zachowania nienaruszalności postanowień Studium. Obowiązujące Studium nie zawiera żadnych ustaleń dla złoża w miejscowości Szufnarowa, dlatego też konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium i wprowadzenie niezbędnych ustaleń do tekstu i części graficznej studium.