UCHWAŁA NR XXIX/209/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j., Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa.

§ 2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar w granicach oznaczonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/209/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 

marca 2017 

r.

czerwona linia - granica obszaru objętego planem

Uzasadnienie

Ze względu na złożony wniosek Przedsiębiorcy, który planuje uruchomić wydobycie kruszywa ze złoża w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich rozwiązań planistycznych, zachowanie zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, niezbędne jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm./ Wójt Gminy Wiśniowa wykonał analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, jak również stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiśniowa, stwierdzając, iż przewidywane rozwiązania wymagają wyprzedzającej zmiany studium, przy czym samo przystąpienie do sporządzenia  planu jest zasadne.

W oparciu o powyższe został ustalony niezbędny zakres prac planistycznych.

Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze koszty sporządzania planu miejscowego poniesie Przedsiębiorca.