UCHWAŁA NR XXIX/202/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) sieć prowadzonych przez Gminę Wiśniowa publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wiśniowa na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej  z siedzibą w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 76a włącza się do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3)  Gimnazjum  im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej  zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. traci moc uchwała nr XVIII/149/12 z 28 września 2012 dnia Rady Gminy Wiśniowa w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik Nr 

do Uchwały Nr XXIX/202/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 

marca 2017 

r.

Załącznik 1. Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej  w Wiśniowej (wraz

ze Szkołą Filialną w Jazowej (z klasami I-III) i Szkołą Filialną w Tułkowicach (z klasami I-III).

(Szkoła Podstawowa funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej składającym się ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej i Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej)

38-124 Wiśniowa 76, 76a

38-124 Wiśniowa, Jazowa 66

38-124 Wiśniowa, Tułkowice 32

(miejscowości: Kalembina, Jazowa, Wiśniowa, Tułkowice)

(miejscowości: Kalembina, Jazowa, Wiśniowa, Tułkowice)

2.

Szkoła Podstawowa  im. Wincentego Witosa w Markuszowej

(wraz ze Szkołą Filialną im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

w Kozłówku  z klasami I-III)

38-126  Markuszowa 16

38-126 Markuszowa, Kozłówek 39

 

(miejscowości: Kozłówek Markuszowa, Kożuchów, Oparówka)

(miejscowości: Kozłówek Markuszowa, Kożuchów, Oparówka)

3.

Szkoła Podstawowa  im. Batalionów Chłopskich w Różance (wraz ze Szkołą Filialną im. ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej z klasami I-III)

38-102 Grodzisko, Różanka 43 i 43a,

38-124 Wiśniowa, Niewodna 26

(miejscowości: Różanka, Niewodna)

(miejscowości: Różanka, Niewodna)

4.

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Szufnarowej (wraz ze Szkołą Filialną w Pstrągówce  z klasami I-III)

38-124 Wiśniowa, Szufnarowa 101,

38-124 Wiśniowa, Pstragówka 128

(miejscowości: Szufnarowa, Pstragówka)

(miejscowości: Szufnarowa, Pstragówka)

5.

Szkoła Podstawowa  w Jaszczurowej

38-124 Wiśniowa, Jaszczurowa 31

(miejscowość: Jaszczurowa)

(miejscowość: Jaszczurowa)

Załącznik Nr 

do Uchwały Nr XXIX/202/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 

marca 2017 

r.

Załącznik 2. Sieć prowadzonych przez Gminę Wiśniowa publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych ogólnokształcących oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

klasy  Gimnazjum im. Orląt Lwowskich prowadzone w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Wiśniowej

(38-124 Wiśniowa 76a)

(Jazowa, Jaszczurowa,Kalembina, Kozłówek, Kożuchów Markuszowa, Niewodna,Oparówka Pstragówka, Wiśniowa, Szufnarowa, Różanka, Tułkowice)

(Jazowa, Jaszczurowa,Kalembina, Kozłówek, Kożuchów Markuszowa, Niewodna,Oparówka Pstragówka, Wiśniowa, Szufnarowa, Różanka, Tułkowice)

Załącznik Nr 

do Uchwały Nr XXIX/202/2017

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 

marca 2017 

r.

Załącznik 3. Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej  w Wiśniowej szkoła funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej składającym się ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej i Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej

(38-124 Wiśniowa 76 i 76 a)  

(miejscowości: Kalembina, Jazowa, Wiśniowa, Tułkowice)

2.

Szkoła Podstawowa  im. Wincentego Witosa

wraz ze Szkołą Filialną im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Kozłówku  z klasami I-III

(38-126  Markuszowa 16

38-126 Markuszowa, Kozłówek 39)

 

(miejscowości: Kozłówek Markuszowa, Kożuchów, Oparówka)

3.

Szkoła Podstawowa  im. Batalionów Chłopskich w Różance

wraz ze Szkołą Filialną im. ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej z klasami I-III

(38-102 Grodzisko, Różanka 43 i 43a), 38-124 Wiśniowa, Niewodna 26)

(miejscowości: Różanka, Niewodna)

4.

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Szufnarowej

wraz ze Szkołą Filialną w Pstrągówce  z klasami I-III

(38-124 Wiśniowa, Szufnarowa 101, 38-124 Wiśniowa, Pstragówka 128)

(miejscowości: Szufnarowa, Pstragówka)

5.

Szkoła Podstawowa  w Jaszczurowej

(38-124 Wiśniowa, Jaszczurowa 31)

(miejscowość: Jaszczurowa)