UCHWAŁA NR XI/101/2011

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładnia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się warunki częściowego lub całkowitego odstępowania od ustalenia opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, rozkładania na raty, odraczania terminu zapłaty oraz umarzania w części lub całości wraz z odsetkami należności.

§ 2. 

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887)

2) dziecko – dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;

3) osoba pełnoletnia – osoba, która po uzyskaniu pełnoletności pozostaje w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności;

4) rodzina zastępcza – rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,

5) dochód – dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

6) dochód dziecka – otrzymywane alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne,

7) kryterium dochodowe – właściwe kryterium dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

8) opłata – opłatę ponoszoną przez osobę zobowiązaną za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej;

9) osoby zobowiązane – rodziców biologicznych dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej w tym również pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona, osoby dysponujące dochodem dziecka, osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej

§ 3. 

1. Wysokość opłaty lub odstąpienia od opłaty, umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty ustala się w drodze decyzji administracyjnej .

2. Podstawą wydania decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty, obowiązku ponoszenia opłat, umarzania, rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty jest sytuacja rodzinna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna.

3. Decyzję wydaję się nie dłużej niż na 1 rok.

§ 4. 

1. Odstąpienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł

2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1000 zł

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1, można odstąpić całkowicie od obowiązku ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, u których w rodzinie występuje jedna z następujących okoliczności:

1) długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) orzeczona niepełnosprawność;

3) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej;

4) pobyt rodzica w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

5) samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną;

6) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej;

7) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

8) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

§ 5. 

Całkowite lub częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

§ 6. 

1. Częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty może nastąpić, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekracza 800 zł;

2) dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 1000 zł; według zasad zamieszczonych poniżej:

przekroczenie dochodu

na 1 dziecko przebywające w rodzinie – kwota odpłatności

na 2 dziecko przebywające w rodzinie – kwota odpłatności

na 3 i każde następne dziecko przebywające w rodzinie – kwota odpłatności

Powyżej 800 zł do 900 zł

70 zł

30 zł

10 zł

Powyżej 900 zł do 1000 zł

140 zł

60 zł

20 zł

Powyżej 1000 zł do 1100 zł

210 zł

90 zł

30 zł

Powyżej 1100 zł do 1200 zł

280 zł

120 zł

40 zł

Powyżej 1200 zł do 1300 zł

350 zł

150 zł

50 zł

Powyżej 1300 zł do 1400 zł

420 zł

180 zł

60 zł

Powyżej 1400 zł do 1500 zł

490 zł

210 zł

70 zł

Powyżej 1500 zł do 1600 zł

560 zł

240 zł

80 zł

Powyżej 1600 zł do 1700 zł

630 zł

270 zł

90 zł

Powyżej 1700 zł

Pełna odpłatność

Pełna odpłatność

Pełna odpłatność

§ 7. 

1. Osoby zobowiązane są zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty za okresy nieobecności dziecka w rodzinie zastępczej, w przypadku wydania przez sąd rodzinny zgody na urlopowa-nie dziecka.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje w przypadku, gdy urlopowanie trwa dłużej niż siedem dni w miesiącu, a dziecko przebywa pod opieką osoby zobowiązanej.

3. Warunkiem zwolnienia jest pisemne udokumentowanie przez osobę zobowiązaną urlopowania dziecka w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu urlopowania.

§ 8. 

Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty odstępuje się w przypadku, gdy:

1) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat;

2) rodzic dziecka jest nieletni – do czasu uzyskania przez niego pełnoletności;

§ 9. 

1. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu.

2. Odroczenie terminu, rozłożenie na raty następuje w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust.2 potwierdzonych wywiadem środowiskowym sporządzonym przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 10. 

1. Na wniosek dłużnika, należności mogą być:

a) umarzane w całości lub w części wraz z odsetkami.

2. Dłużnik potwierdza okoliczności faktycznie wskazane we wniosku poprzez dostarczenie dokumentacji, złożenie oświadczeń.

3. Organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy , w tym również może wystąpić do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o sporządzenie wywiadu środowiskowego potwierdzającego sytuację materialną i bytową.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 12. 

Traci moc Uchwała Nr XLVII/424/2010 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

§ 13. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jej publikacji.

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z wyjątkiem art. 77 ust.1 , który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku  i art. 241, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.