ZARZĄDZENIE NR 17/2012

Starosty Starogardzkiego

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Powiatu Starogardzkiego na lata 2012- 2016

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się zespół ds. opracowania powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Powiatu Starogardzkiego na lata 2012-2016, w składzie:
1. Pani Tatiana Neumann – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim
2. Pani Bernadeta Grunwald – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim
3. Pani Bernadeta Smuda – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
4. Pan Mariusz Orlikowski – Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Starogardzie Gdańskim
5. Pani Aleksandra Krzykowska – Bącal – Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
6. Pan Krzysztof Sarzała – Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku
7. Pani Beata Wysokińska - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach
8. Pani Maria Orlikowska – Płaczek – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starogardzie Gdańskim
9. Pani Maria Kłos – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim
10. Pani Anna Tomaszewska – Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim
11. Pan Mariusz Bucikiewicz – Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim
12. Pani Jolanta Żygowska – Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit” Starogard Gdański
13. Ks. Łukasz Wisiecki – Parafia Świętej Katarzyny w Starogardzie Gdańskim
14. Pani Beata Podwojska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim
15. Pani Joanna Makiła – Mazurowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gdańskim
16. Pani Magdalena Szwarc – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim
§ 2. Pierwsze posiedzenie zwołuje się na dzień 14 marca 2012r.
§ 3. Członkowie zespołu wybierają koordynatora zespołu i jego zastępcę oraz określają harmonogram i tryb pracy zespołu.
§ 4. Członkowie zespołu za pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 5. Zespół zakończy swoje prace do 30 kwietnia 2012r., przedkładając Radzie Powiatu Starogardzkiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodznie dla Powiatu Starogardzkiego na lata 2012 – 2016.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Starogardzki

Leszek Burczyk