ZARZĄDZENIE NR VI/53/14

Burmistrza Czarnej Wody

z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek Organizacyjnych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2013 r. nr 594z późn. zm.) oraz art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 0152/6/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czarnej Wodzie”

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz

Arkadiusz Gliniecki

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/53/14

Burmistrza Czarnej Wody

z dnia 10 lipca 2014 r.

REGULAMIN NABORU
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZARNEJ WODZIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiskach urzędniczych i

kierowniczych w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

§ 1

Podj ę cie decyzji o rozpocz ę ciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko

urz ę dnicze oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz Czarnej Wody, w oparciu o informacje przekazane przez sekretarza gminy o wakującym stanowisku, z zastrzeżeniem ust 6.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, winna być przekazana z wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

3. Sekretarz gminy zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji kierownikowi jednostki samorządu terytorialnego projektu opisu stanowiska na wakujące stanowisko pracy.

4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko,

2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

3)  określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

4) określenie odpowiedzialności,

5)  inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

5. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

6. Ust. 1 nie stosuje się w przypadku wakatu na stanowisko sekretarza gminy.

§ 2

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje kierownik jednostki samorządu terytorialnego.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

1) Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona,

2) Zastępca Burmistrza lub osoba przez niego upoważniona,

3) Sekretarz Gminy wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona,

4) Pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe, będący jednocześnie Sekretarzem.Komisji, lub osoba przez niego upoważniona. Inne osoby – pracownicy jednostki wskazane przez kierownika jednostki.

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 3

Etapy naboru

Etapami naboru na wolne stanowisko urzędnicze są:

1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2) składanie dokumentów aplikacyjnych.

3) wstępna selekcja kandydatów – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów ,

4) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5) test wiedzy,

6) rozmowa kwalifikacyjna, w ramach  której dopuszcza się dokonanie oceny umiejętności obsługi wymaganych w ogłoszeniu o naborze programów komputerowych, znajomości języka obcego oraz testu będącego analizą stylu zachowań kandydata.  Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

7) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

8) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę lub rezygnacji z zatrudnienia.

9) ogłoszenie wyników naboru.

§ 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urz ę dnicze

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie.

2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m. in.: w prasie, w biuletynach informacyjnych, na tablicach ogłoszeń.

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

5) wskazanie wymaganych dokumentów,

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3. Ogłoszenie umieszcza się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez minimum 14 dni kalendarzowych.

4. Termin składania dokumentów wynosi minimum 14 dni od opublikowania informacji.

§ 5

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) referencje,

g) oryginał kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. nr 262).

5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

§ 6

Wst ę pna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

§ 7

Ogłoszenie listy kandydatów spełniaj ą cych wymagania formalne

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (miejscowość).

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

§ 8

Ogłoszenie wyników

1. Po  przeprowadzeniu testu wiedzy i rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

§ 9

Sporz ą dzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

3) liczbę ofert w tym ofert spełniających wymogi formalne,

4) uzasadnienie wyboru,

5) skład komisji.

§ 10

Informacja o wynikach naboru

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w pkt 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki,

2) określenie stanowiska urzędniczego,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia

5) żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 11

Sposób post ę powania z dokumentami aplikacyjnymi

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

§ 12

Regulamin niniejszy stosuje się odpowiednio do naboru na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim nie narusza on trybu naboru określonego w odrębnych przepisach.