ZARZĄDZENIE NR 46/14

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pińczów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594), art.22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami  ( Dz. U. nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Zakłada się Gminną Ewidencję Zabytków Miasta i Gminy Pińczów.

§ 2. Do Gminnej Ewidencji Zabytków włącza się karty adresowe zabytków nieruchomych oraz karty stanowisk archeologicznych wymienionych  w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/14

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Spis kart adresowych  zabytków nieruchomych

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/14

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Spis  stanowisk archeologicznych

Zalacznik2.pdf