UCHWAŁA NR LV/455/14

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pińczów na lata 2014-2017”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 87  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków   i opiece nad zabytkami  (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Pińczów na lata 2014-2017” zaopiniowany pozytywnie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/455/14

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Pińczów

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami burmistrz sporządza a Rada Miejska przyjmuje, po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, Gminny Program Opieki nad Zabytkami.