ZARZĄDZENIE NR RG.0151.88.2012

Wójta Gminy Łoniów

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie : powołania Zespołu do spraw wdrażania i monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy ŁoniówZarządza, co następuje:

§ 1. 

Powołuję Zespół do spraw wdrażania i monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008- 2015, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

1. Andrzej Swajda – Sekretarz Gminy Łoniów

2. Justyna Bartyzel – Kierownik OPS

3. Renata Klocek – opiekun specjalistyczny, pracownik socjalny

4. Barbara Kucwaj – pracownik socjalny

5. Wiesław Okoń - dzielnicowy

6. Zofia Żyła – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

7. Marek Bisztyga – Dyrektor GOK oraz Przewodniczący GKRPA

8. Kazimierz Marcinkowski – nauczyciel oraz Przewodniczący ZI

§ 2. 

Zadaniem Zespołu jest:

1. analiza celów szczegółowych, problemów, potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w odniesieniu do zapisów programów i strategii,

2. wypracowanie propozycji zmian zapisów w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

3. opracowanie i analiza materiału z monitoringu, wsparcie gminy w przygotowaniu badań monitoringowych

4. udział w opracowaniu i opiniowaniu plan działania, harmonogram realizacji i programów rocznych

§ 3. 

1. Zespół zostaje powołany bezterminowo.

2. Udział w zespole jest dobrowolny i nieodpłatny 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz