ZARZĄDZENIE NR RG.0151.88.2012

Wójta Gminy Łoniów

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie : powołania Zespołu do spraw wdrażania i monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy ŁoniówZarządza, co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół do spraw wdrażania i monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008- 2015, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
1. Andrzej Swajda – Sekretarz Gminy Łoniów
2. Justyna Bartyzel – Kierownik OPS
3. Renata Klocek – opiekun specjalistyczny, pracownik socjalny
4. Barbara Kucwaj – pracownik socjalny
5. Wiesław Okoń - dzielnicowy
6. Zofia Żyła – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
7. Marek Bisztyga – Dyrektor GOK oraz Przewodniczący GKRPA
8. Kazimierz Marcinkowski – nauczyciel oraz Przewodniczący ZI
§ 2. Zadaniem Zespołu jest:
1. analiza celów szczegółowych, problemów, potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w odniesieniu do zapisów programów i strategii,
2. wypracowanie propozycji zmian zapisów w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
3. opracowanie i analiza materiału z monitoringu, wsparcie gminy w przygotowaniu badań monitoringowych
4. udział w opracowaniu i opiniowaniu plan działania, harmonogram realizacji i programów rocznych
§ 3.
1. Zespół zostaje powołany bezterminowo.
2. Udział w zespole jest dobrowolny i nieodpłatny
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz