UCHWAŁA NR XVIII/109/2012

Rady Miejskiej w Korszach

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie podziału sołectwa Parys na sołectwo Glitajny i Parys oraz nadania statutu sołectwu Glitajny.

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 11 ust. 1, 2 i 4 uchwały Nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korsze (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 158, poz. 2102 z późn. zm.)-Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek mieszkanców miejscowości Glitajny i Kałmy, po przeprowadzeniu konsulatcji z mieszkańcami dokonuje się podziału sołectwa Parys w sposób następujący:

1) z sołectwa Parys wyłącza się miejscowości: Glitajny, Góra i Kałmy,

2) tworzy się sołectwo Glitajny, obejmujące miejscowości: Glitajny, Góra i Kałmy.

§ 2. Nadaje się statut sołectwu Glitajny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Korsz do przeprowadzenia pierwszych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Glitajny w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Romanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/109/2012 

Rady Miejskiej w Korszach 

z dnia 31 stycznia 2012 r.

Statut Sołectwa Glitajny

Rozdział 1.

Nazwa i obszar działania

§ 1. 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Glitajny stanowi Samorząd Mieszkańców.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: Sołectwo Glitajny.

§ 2. 

1. Sołectwo Glitajny jest jednostką pomocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami i mieszkańcami Korsz tworzą wspólnotę samorządową Gminy Korsze.

2. Samorząd mieszkańców działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) statutu Gminy Korsze,

3) niniejszego statutu.

3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 

1. Obszar działania sołectwa Glitajny obejmuje następujące miejscowości: Glitajny, Góra i Kałmy.

2. Sołectwo graniczy z sołectwami: Błogoszewo, Karszewo, Parys, Piaskowiec oraz miastem Korsze.

3. Siedzibą organów sołectwa jest osada Glitajny.

4. Mapka sołectwa stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

Rozdział 2.

Organizacja i zakres działania

§ 4. 

1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie wiejskie,

2) Sołtys.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się w momencie wyboru nowych organów.

3. Działalność w organach sołectwa ma charakter społeczny.

§ 5. 

1. Do zakresu działania sołectwa należy:

1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy,

2) inicjatywa i organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie spraw:

a) socjalno-bytowych, kulturalnych, zdrowotnych,

b) sportu, rekreacji, wypoczynku, kultury fizycznej,

c) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

d) innych związanych z miejscem zamieszkania,

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

4) sprawowanie kontroli społecznej dotyczącej spraw publicznych o znaczeniu miejscowym,

5) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,

6) konsultowanie, na wniosek organów Gminy spraw podlegających regulacji w drodze aktów prawa miejscowego,

7) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących sołectwa, uchwał w sprawach studium i planów zagospodarowania przestrzennego, jak również w innych sprawach, w których o opinie wystąpiła Rada Miejska lub Burmistrz,

8) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

9) współdziałanie z innymi sołectwami,

10) występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

11) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie zarządzania i korzystania z mienia gminnego przekazanego sołectwu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła.

2. Sołectwo może wykonywać również inne zadania zlecone przez organy Gminy lub inne podmioty.

§ 6. Zadania określone w § 5 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 7. 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

4. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

§ 8. 

1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa,

2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,

3) dokonywanie oceny działalności sołtysa i rady sołeckiej,

4) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego sołectwa, w tym zadań do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego,

5) upoważnienie sołtysa do wykonywania określonych czynności,

6) decydowanie o prawach własności, użytkowania lub innych prawach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa przekazanego sołectwu w zarząd,

7) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa,

8) wyrażanie opinii dotyczących np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdującego się na terenie sołectwa.

2. Zebranie wiejskie decyzje i opinie podejmuje w drodze uchwały.

3. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi.

4. Sołtys może przedkładać opinie w sprawach mniejszej wagi po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

§ 9. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć organy sołectwa nawiązują współpracę z organami innych sołectw na terenie Gminy, zawierając stosowne porozumienia bądź podejmując wspólne uchwały.

Rozdział 3.

Sołtys i Rada Sołecka

§ 10. 

1. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter społeczny.

2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej jako funkcjonariusz publiczny.

3. Sołtys wykonuje funkcję reprezentanta sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych.

4. Sołtys posiada pieczątkę z nazwą sołectwa.

5. Miejsce zamieszkania sołtysa oznacza się tablicą w kolorze czerwonym i napisem koloru białego „Sołtys”, chyba, że urzędujący Sołtys nie wyraża zgody na takie oznaczenie.

§ 11. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie i przygotowanie zebrań wiejskich,

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

3) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń rady sołeckiej oraz kierowanie jej pracą,

4) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania, w tym wykonywanie bieżących czynności administracyjnych tego mienia

5) służenie radą i pomocą mieszkańcom sołectwa w załatwianiu spraw zakresu administracji samorządowej,

6) informowanie mieszkańców sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i sołectwa,

7) podejmowanie działań organizatorsko-wykonawczych mających istotne znaczenie dla mieszkańców i gospodarki sołectwa,

8) współpraca z organami Gminy,

9) udział w sesjach Rady Miejskiej,

10) uczestniczenie w naradach i spotkaniach sołtysów organizowanych przez Burmistrza,

11) umieszczania treści pism urzędowych na tablicach ogłoszeń w sołectwie,

12) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w granicach określonych przepisami prawa lub upoważnienia udzielonego przez Radę Miejska odrębną uchwałą,

13) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa na mocy ogólnie obowiązujących przepisów,

14) doręczanie decyzji wymiarowych podatnikom,

15) prowadzenie dokumentacji zawierającej: statut sołectwa, protokoły z zebrań rady sołeckiej w miarę potrzeb.

§ 12. 

1. Sołtys przedkłada co najmniej raz w roku na zebraniu wiejskim informację ze swojej działalności.

2. Na sesjach Rady Miejskiej sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

3. Sposób wynagradzania sołtysa za czynności przez niego wykonywane może

być określony w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

§ 13. 

1. W przypadku nieobecności sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi okolicznościami trwającej dłużej niż 14 dni jest on zobowiązany powiadomić o tym fakcie Burmistrza oraz wyznaczyć spośród członków rady sołeckiej osobę zastępującą go w czasie nieobecności.

2. W przypadku zaniedbania przez sołtysa obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz jest uprawniony do wyznaczenia spośród członków rady soleckiej osoby tymczasowo sprawującej funkcję sołtysa.

§ 14. 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Rada sołecka składa się z 3 osób.

3. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

4. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje i przewodniczy im sołtys. Na posiedzenia mogą być zapraszane inne osoby, których udział rada uzna za wskazany i konieczny.

5. Posiedzenia rady mogą być zwoływane na wniosek co najmniej połowy składu rady sołeckiej.

6. Rada sołecka działa kolegialnie, a swoje stanowisko zajmuje w formie uchwał podejmowanych w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 15. 

1. Rada sołecka w szczególności:

1) współdziała z sołtysem w zakresie opracowywania planów działań, projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie, projektu porządku obrad zebrania, przygotowania materiałów,

2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

3) organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,

4) w ramach udzielonych upoważnień pełni rolę komitetu czynu społecznego,

5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji czynów społecznych.

2. Informacje z działalności rady sołeckiej składa na zebraniu sołtys.

Rozdział 4.

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał

§ 16. 

1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

2. Ponadto w zebraniu – bez prawa do głosowania – mogą uczestniczyć wszyscy

zainteresowani podnoszonymi sprawami.

§ 17. 

1. Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) organów Gminy,

2) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu,

3) rady sołeckiej.

2. Ogłoszenie o zebraniu jest wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwie i musi zawierać informację o pierwszym i drugim terminie, miejscu obrad oraz proponowanym porządku. Ogłoszenie wywiesza się co najmniej na 7 dni przed zebraniem, a w wyjątkowych przypadkach termin ten może być skrócony do 3 dni.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 1 powinno zostać zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

5. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Burmistrz wyznacza pracownika Urzędu Miejskiego do kontaktu i współpracy z sołectwem.

§ 18. 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.

3. Dla ważności zebrania w pierwszym terminie musi w nim uczestniczyć i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem na liście obecności przynajmniej 1/5 uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby mieszkańców wyznacza się drugi termin zebrania w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu. Zebranie przeprowadzone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

§ 19. 

1. Porządek obrad powinien zawierać:

1) stwierdzenie ważności zebrania,

2) przyjęcie porządku zebrania,

3) wybór przewodniczącego zebrania.

2. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

3. Przewodniczący zebrania nie może odmówić głosowania wniosku, jeśli dotyczy przyjętego porządku obrad.

4. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2) udzielania głosu poza kolejnością,

3) odebraniu głosu,

4) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

5) żądaniu określonego zachowania od uczestników zebrania.

§ 20. 

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym ( liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”, głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę).

2. Zebranie może postanowić o tajności głosowania

3. Uchwały lub opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi w ciągu 7 dni od dnia zebrania.

4. Burmistrz jest zobowiązany ustosunkować się do podejmowanych przez organy sołeckie uchwał, wniosków i opinii w terminie 30 dni od daty zgłoszenia ich na piśmie.

§ 21. 

1. Zebranie wiejskie jest protokołowane przez protokolanta wybranego przez zebranie.

2. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania,

3) nazwiska zaproszonych osób na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,

4) zatwierdzony porządek obrad,

5) sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków,

6) uchwalone uchwały na zebraniu,

7) podpis przewodniczącego i protokolanta zebrania wiejskiego.

3. Do protokołu załącza się:

1) listę osób obecnych na zebraniu,

2) inne wskazane w protokole załączniki.

4. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

5. Po odbyciu zebrania wiejskiego protokół powinien być dostarczony Burmistrzowi w terminie do 14 dni od dnia zebrania.

6. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek i wyciągów.

Rozdział 5.

Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 22. 

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Miejskiej w Korszach.

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej zwoływane jest przez Burmistrza, który w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O dacie i miejscu zebrania zawiadamia Burmistrz, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Liczbę uprawnionych do wyboru określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

4. Do czasu wyboru przewodniczącego zebrania prowadzi je osoba wyznaczona przez Burmistrza.

§ 23. 

1. Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Miejskiej.

2. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłaszać każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania oraz w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.

3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadza się wybory uprawnieni do głosowania podpisują listę obecności.

§ 24. 

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybranym

spośród uczestników zebrania w głosowaniu jawnym, która wybiera spośród

siebie przewodniczącego komisji.

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania,

3) przeprowadzenie głosowania tajnego,

4) ustalenie wyników głosowania,

5) ogłoszenie wyników wyboru,

6) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

4. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.

6. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania, które winny być ostemplowane pieczęcią Urzędu Miejskiego wraz z wpisanymi nazwiskami kandydatów w porządku alfabetycznym.

7. Głosować można tylko osobiście.

8. Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory na sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.

9. W drugiej kolejności przeprowadza wybory członków rady sołeckiej.

§ 25. 

1. Głosowanie w wyborach sołtysa odbywa się przez postawienie znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje.

2. Głosujący oddaje głos na kandydata, stawiając znak „x” z lewej strony obok jego nazwiska.

3. Głos jest nieważny jeżeli:

1) głosujący postawił znak „x” w więcej niż jednej kratce,

2) karta do głosowania jest całkowicie przedarta,

3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję skrutacyjną. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie zapisów nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

4. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

5. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie.

6. Głosowanie w wyborach do rady sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku „x” z lewej strony obok nazwiska z każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje.

7. Głos jest nieważny jeżeli:

1) głosujący postawił znak „x” w większej ilości kratek niż liczba wybieranych kandydatów,

2) karta do głosowania jest całkowicie przedarta,

3) karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję skrutacyjną. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie zapisów nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

8. Za wybranych członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość ważnie oddanych głosów.

9. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się wybory dodatkowe, aż do skutku.

§ 26. 

1. Protokół z dokonanych czynności komisji skrutacyjnej powinien zawierać:

1) skład komisji z podaniem pełnionych funkcji,

2) liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

3) liczbę uprawnionych biorących udział w głosowaniu,

4) nazwiska i imiona zgłaszanych kandydatów,

5) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,

6) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,

7) wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani.

2. Protokół z dokonanych czynności podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

3. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje przewodniczącemu zebrania.

§ 27. 

1. Każdy mieszkaniec sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.

2. Protest rozpatruje Burmistrz w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów Burmistrz zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w statucie.

§ 28. 

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska bądź utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.

2. Wniosek o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej wymaga podpisu 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz podpis (podpisy) uprawnionych osób. Wnioski bez uzasadnienia pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania wiejskiego również Burmistrz.

5. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

6. Zebranie wiejskie w sprawie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej zwołuje odpowiednio:

1) Burmistrz – w przypadku odwołania sołtysa,

2) Sołtys – w przypadku odwołania członka rady sołeckiej.

7. Zwołanie zebrania w sprawie odwołania sołtysa następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o odwołanie.

8. Odwołanie sołtysa następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

9. Odwołanie rady sołeckiej lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji następuje na wniosek sołtysa. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

§ 29. 

1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:

1) pisemnego zrzeczenia się funkcji,

2) śmierci,

3) utraty praw publicznych i wyborczych.

2. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowiska sołtysa zebranie wiejskie zwołuje Burmistrz w terminie 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu.

3. Wybory uzupełniające członka rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie informując o tym Burmistrza.

§ 30. 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa oraz ustąpienia wszystkich członków rady sołeckiej Burmistrz w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania lub ustąpienia zarządza wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające poszczególnych członków rady sołeckiej przeprowadza

zebranie wiejskie informując o tym Burmistrza.

Rozdział 6.

Gospodarka finansowa sołectwa i zarządzanie majątkiem

§ 31. 

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Dochody sołectwa mogą tworzyć:

1) wydzielone przez Radę Miejską środki finansowe funduszu sołeckiego,

2) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu lub dzierżawy,

3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

4) środki uzyskane z organizowanych przez samorząd mieszkańców przedsięwzięć.

§ 32. 

1. Rada Miejska w drodze uchwały może przekazać sołectwu składniki mienia komunalnego do zarządu i korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego źródła.

2. Sołectwo gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.

3. Przez zakres zwykłego zarządu rozumie się:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym poprzez wnioskowanie o wykonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

3) prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

4. Rozporządzanie dochodami z mienia określonego w ust. 3 oznacza:

1) utrzymanie obiektu, płacenie podatków i ponoszenie kosztów związanych z jego bieżącą eksploatacją,

2) wykonywanie remontów i modernizacji.

5. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

6. Rada Miejska nie może uszczuplić dotychczasowego prawa sołectwa do korzystania z mienia.

Rozdział 7.

Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 33. 

1. Nadzór nad działalnością sołectw sprawują:

1) Rada Miejska,

2) Burmistrz Korsz.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, sprawozdań, danych i wyjaśnień dotyczących działalności finansowej i statutowej sołectwa, dokonywać lustracji, uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.

4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej celem zajęcia ostatecznego stanowiska – do uchylenia włącznie.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 34. O utworzeniu, połączeniu, podziale, znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazwy i siedziby władz sołectwa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały, po przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

§ 35. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały na wniosek zebrania wiejskiego, Burmistrza lub z własnej inicjatywy.

§ 36. Spory pomiędzy organami sołectwa na tle interpretacji niniejszego statutu, w tym odwołań wobec decyzji organów Gminy naruszających istotne interesy sołectwa rozpatruje Rada Miejska.

§ 37. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy statutu Gminy i obowiązujących przepisów prawa.