UCHWAŁA NR VII/50/2003

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Węgorzewo.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ust.1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Statut Gminy Węgorzewo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchyla się uchwałę Nr XXIV/179/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 20 kwietnia 2000 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Węgorzewo.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Aleksander Iwaniuk

Załącznik do Uchwały Nr VII/50/2003

Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 17 marca 2003 r.

Statut
Gminy Węgorzewo
Tekst jednolityDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - MazurskiegoNr 65 z dnia 19 maja 2003 roku

 

Statut gminy WęgorzewoSpis treści

I

Postanowienia ogólne

3

II

Cele i zadania gminy

3

III

Władze gminy

5

1.

RADA MIEJSKA

6

A.

Postanowienia ogólne

6

B.

Sesje Rady Miejskiej

8

C.

Zasady obradowania

10

2.

RADNI

15

3.

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

16

A.

Postanowienia Ogólne

17

B.

Komisja Rewizyjna

18

4.

BURMISTRZ

20

IV

Mienie gminne

22

V

Stanowienie prawa miejscowego

23

VI

Gminna gospodarka finansowa

24

VII

Pracownicy samorządowi

25

VIII

Postanowienia przejściowe i końcowe

25

 

CZĘŚĆ I.

Postanowienia ogólne

§ 1. 

Gmina Węgorzewo jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej terenie.

§ 2. 

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 341,11 km2. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.

§ 3. 

Siedzibą władz gminy jest miasto Węgorzewo.

§ 4. 

1. Herbem gminy jest herb miasta Węgorzewo.

2. Herb jest znakiem prawnie chronionym.

3. Wzór i opis herbu zawiera załącznik nr 2 do statutu.

§ 5. 

Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie prawnej.

Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność na zasadach określonych przez ustawy i niniejszy statut.

CZĘŚĆ II.

Cele i zadania gminy

§ 6. 

Celem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego rozwoju gminy oraz warunków do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

§ 7. 

1. Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz zadania przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumienia z organami tej administracji.

2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumienia z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 8. 

1. Do zadań własnych gminy należą sprawy dotyczące:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, parków oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczania i usuwania ścieków, utrzymanie czystości, urządzeń sanitarnych, wysypisk, utylizacji odpadów, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia, promocji i profilaktyki zdrowia oraz podstawowej opieki zdrowotnej,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego i gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk, hal targowych,

12) zieleni gminnej, zadrzewień i ochrony przyrody,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

15) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18) promocji gminy,

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 9. 

1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 3.

§ 10. 

1. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja jednostek organizacyjnych następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

2. O nadaniu jednostce organizacyjnej osobowości prawnej stanowi jej statut, jeżeli przepis ustawy tak przewiduje.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

§ 11. 

1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

3. Burmistrz reprezentuje gminę w związkach, stowarzyszeniach oraz porozumieniach gminnych i składa raz w roku sprawozdanie przed Radą o pracy w tych związkach.

§ 12. 

1. W skład gminy wchodzą jednostki pomocnicze:

1) w mieście Węgorzewo - osiedla,

2) na terenach wiejskich - sołectwa.

2. Jednostki pomocnicze tworzy, łączy, dokonuje podziału oraz znosi Rada Miejska w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz z inicjatywy mieszkańców.

3. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu jednostek pomocniczych i ustalaniu ich granic należy dążyć do tego, aby jednostki pomocnicze obejmowały obszary możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne i gospodarcze zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

4. Szczegółową organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada Miejska odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

5. Wykaz osiedli i sołectw stanowi załącznik nr 4 do statutu. Granice osiedli i sołectw określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 5 do statutu.

§ 13. 

1. Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów. Działają one w ramach wyodrębnionych do ich dyspozycji w budżecie limitów środków finansowych.

2. Obsługę finansową realizacji zadań określonych w ust. 1 prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego.

3. Rada w drodze uchwały określa tryb i zasady przyznawania diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych.

§ 14. 

1. Rada Miejska na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

2. Rada Miejska , powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

CZĘŚĆ III.

Władze gminy

§ 15. 

1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy.

2. Organami gminy są:

- Rada Miejska zwana dalej Radą,

- Burmistrz.

3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru Burmistrza określają odrębne ustawy.

§ 16. 

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji Rady , za wyjątkiem tych których jawność została wyłączona na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Zasady do dostępu dokumentów i korzystania z nich określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszego Statutu.

§ 17. 

1. Rada Miejska podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawy stanowią inaczej.

§ 18. 

Zasady i tryb przeprowadzania referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza albo odwołania jednego z tych organów określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Rozdział 1.

Rada Miejska

A. Postanowienia ogólne

§ 19. 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy z zastrzeżeniem § 18.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

Rada składa się z radnych wybieranych przez mieszkańców gminy w wyborach powszechnych.

§ 20. 

Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) uchwalanie i zmiany statutu gminy,

2) uchwalanie statutu jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych,

3) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza Miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z tej działalności,

4) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Burmistrza,

5) powoływanie i odwoływanie komisji dyscyplinarnej I i II instancji,

6) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,

7) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

8) uchwalanie programów gospodarczych,

9) uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań określonych przez te jednostki,

10) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych przez odrębne ustawy,

11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, jeśli przepisy nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich ,

h) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Gminy oraz wyposażenia ich w majątek,

i) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

j) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

k) przyjmowanie lub odrzucanie spadków lub zapisów,

13) tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,

14) określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązanie,

15) ustalanie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego,

16) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z właściwymi organami oraz zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,

17) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami, w tym uchwalanie Statutu Związku Gmin oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,

18) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami,

19) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

20) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, flagi gminy, nazw ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

21) nadawanie honorowego obywatelstwa Węgorzewa,

22) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom,

23) stanowienie przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze Gminy w granicach ustawowego upoważnienia,

24) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

§ 21. 

1. Do wykonywania swoich zadań Rada powołuje komisje stałe i doraźne, które podlegają wyłącznie Radzie.

2. Komisjami stałymi Rady są:

1) Komisja Gospodarcza,

2) Komisja Spraw Społecznych,

3) Komisja Rewizyjna.

3. Rada kontroluje działalność Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych poprzez Komisję Rewizyjną.

§ 22. 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, zwanego dalej Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącego Rady, zwanego dalej Wiceprzewodniczącym, bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady, prowadzenie jej obrad, zapewnienie realizacji planów pracy Rady oraz czuwanie nad prawidłowym stosowaniem Statutu Gminy.

3. W razie swojej nieobecności Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

4. Rada może powierzyć Przewodniczącemu rolę pracodawcy w stosunku do Burmistrza, jednakże do wyłącznej kompetencji Rady należy ustalanie wysokości wynagrodzenia Burmistrza. Uprawnienia Przewodniczącego jako zwierzchnika służbowego określa odrębna uchwała.

5. Odwołanie Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust 1.

6. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów ustawowego składu Rady nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia.

7. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 6 w ciągu miesiąca od dnia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

8. Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu przysługuje dieta ryczałtowa w wysokości określonej przez Radę.

§ 23. 

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) zwoływanie sesji Rady oraz ustalenie porządku obrad,

2) przewodniczenie sesjom Rady,

3) zapewnienie sprawnego przebiegu oraz zachowania porządku obrad na sesjach Rady,

4) przedstawienie Radzie informacji o działaniach podjętych między sesjami,

5) przedkładanie materiałów i projektów uchwał pod obrady Rady,

6) rozpatrywanie i ocena prawidłowości i terminowości realizacji wniosków,

7) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia radnym realizacji przez nich praw i obowiązków wynikających ze sprawowania mandatu,

8) podpisywanie uchwał Rady i protokołów z sesji, którym przewodniczył

9) koordynowanie prac komisji Rady i udzielanie im wszechstronnej pomocy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady jako organu stanowiącego Gminy,

10) zwoływanie pierwszych posiedzeń komisji Rady oraz przewodniczenie im do czasu wyboru przewodniczącego komisji.

2. Do zadań Wiceprzewodniczącego Rady należy:

1) udzielanie Przewodniczącemu Rady pomocy w wypełnianiu jego obowiązków,

2) czasowe pełnienie zadań Przewodniczącego w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

B. Sesje Rady Miejskiej

§ 24. 

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.

2. Sesje zwoływane są zgodnie z przyjętym planem rocznym, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 25. 

1. Pierwszą sesję wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników do rad gmin na obszarze całego kraju lub - w przypadku wyborów przedterminowych - w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyboru do rady gminy.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny.

3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować następujące sprawy:

1) złożenia ślubowania przez radnych,

2) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,

3) ustalenie składu stałych komisji Rady,

4) wybór przewodniczących stałych komisji,

5) poinformowanie Rady przez ustępującego Burmistrza o stanie budżetu oraz o innych istotnych sprawach Gminy.

4. Ślubowanie nowo wybranych radnych przyjmuje najstarszy wiekiem radny.

§ 26. 

1. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady oraz nieprzewidziane w planie pracy a zwoływane z zachowaniem zasad określonych w § 30

2. Plan pracy przygotowuje Przewodniczący przy współudziale przewodniczących komisji stałych i przedstawia go Radzie do końca grudnia każdego roku. Rada może w ciągu roku dokonać zmian w planie rocznym.

§ 27. 

1. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek taki zawiera porządek obrad i projekty uchwał.

2. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 1 może być wprowadzona bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

3. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

§ 28. 

1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami.

2. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrywania i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.

3. Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych rad.

4. Zawiadomienie o sesji podpisują przewodniczący rad.

5. Wspólna sesja jest prowadzona gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej gminy.

6. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.

7. Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania radnych z każdej rady.

8. Uchwały oraz protokoły z obrad podpisują przewodniczący zainteresowanych rad.

9. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad ,a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy statutów gmin, które biorą udział we wspólnej sesji.

§ 29. 

1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący, ustalając porządek obrad, miejsce, datę, i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, porządek obrad, niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad oraz projekty uchwał.

Na takich samych zasadach jak radnych Przewodniczący zawiadamia o zwołanej sesji przewodniczących samorządów mieszkańców i sołtysów wysyłając im porządek obrad.

3. Materiały dotyczące projektu uchwały budżetowej, uchwały budżetowej oraz dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji.

4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony, tylko na początku obrad.

5. O terminie sesji Rady i przedmiocie jej obrad informuje się mieszkańców Gminy poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń na trzy dni przed odbyciem sesji.

§ 30. 

1. Porządek obrad sesji Rady Miejskiej powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub radnego Rada Miejska może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 1, Rada Miejska może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Miejskiej podejmowanie uchwał.

3. W protokole obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 1 oraz podaje przyczynę ich przerwania.

4. Posiedzenie nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin. Po tym czasie każdy radny może złożyć wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ciągu sesji na inny termin.

§ 31. 

1. W obradach sesji uczestniczą: Burmistrz lub jego Zastępca, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień.

2. Przed każdą sesją Przewodniczący, po uzgodnieniu z Burmistrzem, ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

§ 32. 

1. Przygotowanie materiałów na sesję, jak również obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Burmistrz.

C. Zasady obradowania

§ 33. 

1. Sesje są jawne i dostępne dla publiczności, która może zajmować wyznaczone jej miejsca.

2. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu sesji oraz robienia notatek lub odpisów.

§ 34. 

1. Sesję Rady otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodniczący ,a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - Wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie i zamknięcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuł „otwieram / zamykam sesję ( ...podać nr sesji) Rady Miejskiej w Węgorzewie w dniu .... (podać datę)". Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uważa się za czas sesji, dotyczy to także sesji obejmującej więcej niż jedno posiedzenie.

3. Po otwarciu sesji Przewodniczący :

1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,

2) przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, Komisja Rady, Klub Radnych, Przewodniczący Rady albo Burmistrz ,

3) poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zmiana porządku obrad może być wprowadzona bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady,

4) wskazuje sekretarza obrad, który nadzoruje prowadzenie protokołu obrad,, dokonuje obliczenia wyników głosowania jawnego oraz prowadzi sprawy zlecone przez Przewodniczącego.

§ 35. 

1. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu ,chyba że ustawa lub Statut nakazuje wyższe kryterium.

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady bez usprawiedliwienia, odnotowuje się w protokole.

§ 36. 

1. W porządku obrad każdej zwyczajnej sesji Rady przewiduje się:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2) informacje o pracach komisji,

3) informację Przewodniczącego o działaniach podejmowanych do obecnej sesji,

4) informację o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym,

5) interpelacje i zapytania radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych,

6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

7) wolne wnioski i informacje.

2. Burmistrz składa sprawozdanie z wykonania uchwał Rady nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

3. Sesje Rady odbywają się według przedstawionego porządku obrad, przy czym w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów po akceptacji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 37. 

1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla gminy. Powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytanie.

2. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnych i wnoszone jest ustnie na sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się do Burmistrza, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

4. Radny ma prawo wnieść interpelację na piśmie na sesji lub w okresie międzysesyjnym. W przypadku gdy interpelacja została wniesiona między sesjami Rady, na wniosek radnego Przewodniczący przedstawia jej treść na najbliższej sesji.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona na sesji lub na piśmie w ciągu 14 dni od dnia złożenia interpelacji i zapytania. Radny ma prawo żądać uzupełnienia odpowiedzi na interpelację.

§ 38. 

1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

3. Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.

4. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.

§ 39. 

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady.

4. Przewodniczący Rady po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad Rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 40. 

1. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszeń w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności:

1) stwierdzenia quorum,

2) zarządzenia przerwy,

3) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad do czasu jego uchwalenia,

4) zarządzenia głosowania imiennego,

5) ustalenia czasu wystąpienia mówców,

6) przeliczenia głosów,

7) zakończenia wystąpień,

8) odesłania projektu uchwały do komisji,

9) zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,

10) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

11) przerwy, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

12) przestrzegania regulaminu obrad.

3. Wnioski wymienione w punktach od 3 do 9 Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu do zabrania głosu jednego radnego z głosem przeciwnym.

4. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie.

5. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący udziela głosu:

1) Burmistrzowi,

2) radcy prawnemu lub innej osobie w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie.

6. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spoza Rady.

7. W czasie rozpatrywania danego punktu porządku obrad, radny obecny na sesji w przypadku zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu, może treść swojego wystąpienia wnieść na piśmie do protokołu sesji i poinformować o tym Radę.

§ 41. 

1. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos, tylko w celu zgłoszenia i uzyskania wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 42. 

1. Wnioski o charakterze merytorycznym dotyczące podejmowania uchwał precyzuje wnioskodawca w sposób zrozumiały i nie budzący wątpliwości co do swojej treści, a głosowanie przeprowadza prowadzący obrady.

2. W pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

§ 43. 

1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

2. Głosowanie odbywa się jawnie przez podnoszenie ręki lub w drodze głosowania imiennego.

3. Na wniosek radnego możliwe jest głosowanie jawne imienne. Głosowanie imienne może dotyczyć wszystkich spraw merytorycznych, dla których nie zastrzeżono głosowania tajnego.

4. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się jeżeli po dwukrotnym przeliczeniu głosów istnieje wątpliwość co do wyników głosowania lub woli Rady po przegłosowaniu wniosku takiego rodzaju głosowania.

5. Głosowanie jawne imienne odbywa się w następujący sposób: wyznaczony radny wyczytuje kolejno nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują (za, przeciw, wstrzymuję się).

6. Na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos „za", „przeciw", „wstrzymuje się".

7. Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji załączając listę z wynikami głosowania jawnego imiennego.

8. Tajne głosowanie możliwe jest w przypadkach określonych w ustawach.

§ 44. 

Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przy udziale sekretarza obrad, który liczy głosy „za", „przeciw", "wstrzymujące się". Wynik głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący i nakazuje odnotowanie tego faktu w protokole.

§ 45. 

1. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w ustawie.

2. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych.

3. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym Rada ustala każdorazowo sposób głosowania.

4. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je odczytując kolejno radnych z listy obecności wrzucających głos do urny.

5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania. Protokół komisji oraz kartki do głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

6. W przypadku równej liczby głosów „za" i „przeciw" decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie głosowanej uchwały podejmuje Rada.

§ 46. 

1. „Zwykła większość głosów" - występuje wtedy, gdy liczba głosów „za" jest większa niż „przeciw". Głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę.

2. „Bezwzględna większość głosów" - oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych wstrzymujących się.

3. „Bezwzględna większość ustawowego składu Rady" - oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

§ 47. 

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W przypadku głosowania w sprawie wyborów Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich o zgodę na kandydowanie i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory.

§ 48. 

1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy rozpatrywane na sesjach.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole sesji

3. Uchwały powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:

1) datę, tytuł, kolejny numer,

2) podstawę prawną,

3) dokładną merytoryczną treść,

4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.

4. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący prowadzący sesję.

5. Odpisy uchwał przekazuje się Burmistrzowi i właściwym jednostkom do realizacji lub wiadomości w zależności od treści.

§ 49. 

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady,

2) Burmistrz,

3) Komisja Rady,

4) Klub Radnych,

5) co najmniej 3 radnych

2. Projekt uchwały przed rozpatrzeniem przez Radę powinien być uzasadniony na piśmie przez wnioskodawcę i zaopiniowany przez właściwą komisję. Opinie komisji są odczytywane na sesji przez przewodniczącego komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Rada może dopuścić do rozpatrzenia projektu uchwały z pominięciem opinii, o której mowa w ust. 2.
W przypadku podjęcia inicjatywy przez uprawnionych wymienionych w ust. 1, Burmistrz wyraża na sesji swoje stanowisko do projektu uchwały.

§ 50. 

1. Z każdej sesji Rady Miejskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) numer, datę, miejsce posiedzenia,

2) nazwisko i imię Przewodniczącego, sekretarza i protokolanta,

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) zatwierdzony porządek obrad,

6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem „za", „przeciw" i „wstrzymujących się",

8) czas trwania sesji - godzinę jej rozpoczęcia i zamknięcia,

9) podpis Przewodniczącego, sekretarza i protokolanta.

2. Do protokołu dołącza się:

- listę obecności radnych,

- listę zaproszonych gości,

- protokoły głosowań tajnych,

- zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych,

- oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

3. Protokół wykłada się do wglądu radnym w biurze Rady nie później jednak niż na 3 dni przed terminem następnej sesji lub 21 dni po odbytej sesji.

4. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu do czasu jego zatwierdzenia.

5. O uwzględnieniu poprawek, uzupełnieniu decyduje Rada po uprzednim wysłuchaniu sekretarza i protokolanta.

6. Protokoły numeruje się cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

§ 51. 

1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego Rada jest związania uchwałami podjętymi na tej sesji.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze uchwały.

Rozdział 2.

Radni

§ 52. 

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

§ 53. 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania przez najmłodszego wiekiem z radnych wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania :"Tak mi dopomóż Bóg".

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

4. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 54. 

1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

§ 55. 

1. Radny ma prawo domagać się wniesienia do porządku sesji lub posiedzeń komisji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione.

2. Radny ma prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których te wnioski dotyczą

3. Radny ma prawo kierować do Burmistrza interpelacje we wszystkich sprawach wspólnoty samorządowej.

4. Radny ma prawo korzystać z wyznaczonych do tego pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych w celu odbywania spotkań z wyborcami.

§ 56. 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub może utworzyć co najmniej czterech radnych.

3. Przynależność do klubu jest dobrowolna.

4. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

5. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu

2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,

3) nazwę klubu, jeżeli ją klub posiada,

6. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu gminy z zastrzeżeniem § 47 ust. 4.

7. Klub Radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin Klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.

8. Przewodniczący Klubu Radnych jest obowiązany przedłożyć Przewodniczącemu Rady regulamin Klubu w terminie 7 dni od jego uchwalenia.

9. Przedstawiciele klubów mogą przedstawić stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

§ 57. 

1. Przewodniczący wystawia radnemu dokument, w którym stwierdza pełnienie funkcji radnego.

2. Burmistrz udziela radnemu pomocy w realizacji jego uprawnień i pomaga w wykonywaniu jego obowiązków.

§ 58. 

1. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez niego tego mandatu.

3. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy - Rada może powołać komisję do szczegółowego zbadania okoliczności sprawy; ustalenia i wnioski komisji podlegają przedstawieniu Radzie.

4. Rada przed podjęciem uchwały o wyrażeniu zgody lub odmowie zgody na rozwiązanie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiązana wysłuchać radnego, którego sprawa dotyczy.

5. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

§ 59. 

Burmistrz nie może powierzyć radnemu Gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej.

§ 60. 

Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej nie wyklucza prawa do członkostwa w jednej z pozostałych komisji stałych.

§ 61. 

1. Radnemu za udział w sesjach Rady, w posiedzeniach komisji oraz prowadzonych kontrolach odbywających się zgodnie z planem ich pracy oraz poza planowych zaakceptowanych uprzednio przez Radę, a także w posiedzeniach komisji w celu omówienia materiałów przedsesyjnych przysługuje:

1) dieta ryczałtowa w wysokości określonej przez Radę,

2) zwrot kosztów podróży związanych z pełnioną funkcją i zadaniami poruczonymi przez Radę na zasadach określonych w rozporządzeniu MSWiA w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

2. Przewodniczący komisji za ich prowadzenie i udział w sesjach otrzymują dietę ryczałtową w wysokości określonej przez Radę.

Rozdział 3.

Komisje Rady Miejskiej

A. Postanowienia ogólne

§ 62. 

1. Rada Miejska w drodze uchwały powołuje stałe Komisje Rady :

a) Komisję Gospodarczą zakresem działania której są sprawy budżetu i finansów gminy, gospodarki komunalnej, inwestycji gminnych, gospodarowania mieniem gminnym oraz rozwoju usług, przemysłu i gospodarki rolnej,

b) Komisje Spraw Społecznych zakresem działania której są sprawy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej ochrony środowiska naturalnego i przyrody, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki oraz bytu mieszkańców Gminy.

c) Komisje Rewizyjną.

2. Rada Miejska w drodze uchwały powołuje komisje doraźne Rady.

3. Każda komisja powinna składać się z co najmniej 3 radnych i nie więcej niż 7 radnych.

4. Akces do pracy w poszczególnych Komisjach radni zgłaszają pisemnie Przewodniczącemu na sesji, na której będą wybierane Komisje Rady.

5. O ile w wyniku głosowania poszczególni radni nie zostaną wybrani do Komisji, Przewodniczący zaproponuje im pracę w Komisjach, które nie mają pełnego składu.

6. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólnie, a przewodniczy im Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.

§ 63. 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący komisji wybierany jest podczas pierwszego posiedzenia komisji spośród radnych, członków komisji. Wybór Przewodniczącego komisji wymaga zatwierdzenia przez Radę. Jeśli brak jest porozumienia co do wyboru przewodniczącego komisji, wyboru tego dokonuje Rada.

§ 64. 

W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 65. 

1. Do zadań Komisji stałych należy:

a) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opiniowanie projektów uchwał Rady,

b) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie kompetencji komisji,

c) opiniowanie i przedkładanie spraw przekazywanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,

d) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców gminy, dotyczących działalności Rady i Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych w zakresie kompetencji komisji.

2. Komisje, zwłaszcza do realizacji zadań kompleksowych należących do właściwości kilku komisji, mogą podejmować współpracę, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia oraz podejmując wspólne wnioski i opinie.

3. Komisje mogą inicjować i podejmować za zgodą Rady, współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, zwłaszcza sąsiadującymi, a także z Komisjami Rady Powiatu, z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze Gminy.

4. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie. Pozaplanowe posiedzenie Komisji wymaga zawiadomienia Przewodniczącego Rady o konieczności odbycia posiedzenia wraz z podaniem uzasadnienia i tematyki posiedzenia.

§ 66. 

1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

2. Posiedzenia Komisji są jawne.

3. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.

4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 67. 

1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń,

2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,

3) zwołuje posiedzenie komisji,

4) kieruje obradami komisji.

2. Członkowie komisji powinni być odpowiednio wcześniej powiadomieni o terminie posiedzenia i otrzymać niezbędne materiały nie później jednak niż na 3 dni przed posiedzeniem komisji.

3. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub Przewodniczącego Rady.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Komisji

§ 68. 

1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.

2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się na żądane wnioskodawcy, w protokole z posiedzenia komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.

3. Sprawozdanie i wnioski z posiedzenia komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

§ 69. 

Rada może powołać komisje doraźne do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

§ 70. 

1. Tryb i zasady obradowania Rady stosuje się odpowiednio w pracach komisji.

2. Obsługę administracyjną posiedzenia komisji zapewnia Urząd Miejski.

B. Komisja Rewizyjna

§ 71. 

1. Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna działa w celu:

1) dostarczenia Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności kontrolowanych jednostek,

2) zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomocy w usuwaniu tych zjawisk,

3) badania i oceny, na polecenie Rady, materiałów z kontroli organu wykonawczego i gminnych jednostek organizacyjnych przez inne podmioty,

4) wydawania opinii w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym Statucie.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

5. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę Miejską.

6. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres przedmiot kontroli oraz termin jej wykonania.

7. Przepis ust. 5 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Radę Miejską.

§ 72. 

1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez Radę Miejską.

3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 4 do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

4. Za zgodą lub na polecenie Rady, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie pracy.

§ 73. 

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

2. Komisja Rewizyjna za zgodą Rady może powołać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 74. 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, biorących pod uwagę kryteria: zgodność z prawem, celowość, rzetelność i gospodarność.

2. Przewodniczący Rady udziela członkom Komisji pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli.

3. Przewodniczący Komisji zawiadamia Burmistrza i Kierownika kontrolowanej jednostki o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na trzy dni przed terminem kontroli informując o jej zakresie.

4. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

§ 75. 

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli decyduje Komisja Rewizyjna. Od decyzji Komisji Rewizyjnej służy odwołanie do Rady.

§ 76. 

1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli.

2. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do:

1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,

2) wglądu do akt i dokumentów dotyczących działalności tej jednostki,

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki pisemnych i ustnych wyjaśnień,

5) przyjmowanie oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 77. 

1. Komisja Rewizyjna po omówieniu wyników kontroli z kierownikiem jednostki kontrolowanej sporządza protokół w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady, trzeci otrzymuje Burmistrz Miasta, czwarty egzemplarz pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej.

2. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje do Burmistrza Miasta z wnioskami zmierzającymi do usunięcia nieprawidłowości, zapobiegania im na przyszłość oraz usprawnienia działalności jednostki, która była przedmiotem kontroli.

3. Komisja kieruje do Rady Miejskiej zalecenia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa pisemne sprawozdanie z jej działalności nie rzadziej niż raz na pół roku, a z kontroli doraźnej niezwłocznie po jej zakończeniu.

§ 78. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

Rozdział 4.

BURMISTRZ

§ 79. 

1. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.

2. Burmistrz, w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

§ 80. 

Funkcji Burmistrza Miasta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

1) funkcją Burmistrza lub jego zastępcy w innej gminie,

2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest Burmistrzem lub zastępcą Burmistrza,

3) zatrudnieniem w administracji rządowej,

4) mandatem posła lub senatora.

§ 81. 

Zasady i tryb bezpośredniego wyboru Burmistrza Miasta określają odrębne przepisy.

§ 82. 

Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miasta ślubowania o następującej treści:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg".

§ 83. 

1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie wszelkich spraw, w których stanowi Rada Miejska, w tym zwłaszcza projektu budżetu i uchwał Rady,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej,

3) ustalenie planu wykonywania budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystaniu środków budżetowych,

4) wykonywanie budżetu,

5) gospodarowanie mieniem komunalnym,

6) prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych w zakresie podejmowanych inwestycji, remontów oraz zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych,

7) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze gminy pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek,

8) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady, decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie warunków ugody w sprawach cywilnych,

9) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy, ustawy o samorządzie gminnym, a dotyczących organu wykonawczego Gminy,

10) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

11) wyznaczanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza,

12) określanie spraw Gminy, których prowadzenie w imieniu Burmistrza powierza się Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.

3. Burmistrzowi Miasta przysługuje wyłączne prawo do:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

3) dokonywania wydatków budżetowych,

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,

5) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

4. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.

5. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 84. 

1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada Miejska zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.

4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3 Rada zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nie udzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Burmistrza.

5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3 Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 85. 

1. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nie udzielenie Burmistrzowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

2. Wniosek ten wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

5. Jeżeli zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

§ 86. 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.

§ 87. 

1. Po upływie kadencji Burmistrz pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.

2. Po upływie kadencji Burmistrza jego zastępca pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę Burmistrza.

§ 88. 

1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem Urzędu Miejskiego jest Burmistrz.

4. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu zastępcy Burmistrza lub sekretarzowi Gminy.

5. Kierownik Urzędu Miejskiego wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

CZĘŚĆ IV.

Mienie gminne

§ 89. 

1. Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

2. Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

1) na podstawie ustaw i innych przepisów ,

2) w wyniku własnej działalności gospodarczej,

3) przez inne czynności prawne.

§ 90. 

Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach prawa.

§ 91. 

1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Skarbnik gminy, który odmówił kontrasygnaty dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 92. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej, działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

§ 93. 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

§ 94. 

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem gminnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

CZĘŚĆ V.

STANOWIENIE PRAWA MIEJSCOWEGO

§ 95. 

1. Na podstawie upoważnień ustawowych Radzie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy, zwanymi aktami prawa miejscowego.

2. Rada może wydawać w formie uchwały akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządzania mieniem komunalnym,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada może wydać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia mieszkańców lub zdrowia oraz dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3 mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 96. 

1. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydawać Burmistrz w formie zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.

3. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia zarządzenia lub odmowy jego zatwierdzenia, Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

§ 97. 

1. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu.

2. Akta prawa miejscowego ogłasza się w zależności od ich treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w formie obwieszczeń w miejscach publicznych, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz przez wyłożenie w Urzędzie Gminy do publicznego wglądu.

3. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718).

4. Urząd prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępnych do publicznego wglądu.

5. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina następnego dnia po ich ustanowieniu.

CZĘŚĆ VI.

GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA

§ 98. 

1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, zwanego dalej budżetem.

2. Budżet jest uchwalony na rok kalendarzowy.

§ 99. 

1. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz.

2. Projekt budżetu wraz i informacją o stanie mienia gminnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3. Budżet powinien być uchwalony do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.

5. Bez zgody Burmistrza Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 100. 

Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada w drodze uchwały.

§ 101. 

1. Dochodami gminy są:

a) podatki, opłaty i inne wpływy określane w ustawach jako dochody gminy,

b) dochody z majątku gminy,

c) subwencja ogólna z budżetu państwa.

2. Dochodami gminy mogą być:

a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

b) wpływy z samo opodatkowania mieszkańców,

c) spadki, zapisy i darowizny,

d) inne dochody.

§ 102. 

W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

§ 103. 

1. Uchwały organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodu, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

2. Uchwały, o których mowa w ust.1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu organu gminy.

§ 104. 

1. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Burmistrz.

2. Obsługę kasową gminy prowadzi Bank wskazany przez Radę.

§ 105. 

1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Uchwały dotyczące gospodarki finansowej gminy są podejmowane w sposób jawny.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

3. Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach do projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych.

CZĘŚĆ VII.

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 106. 

1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

1) wyboru - burmistrz ,

2) powołania - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) umowy o pracę - pozostali pracownicy.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób wymienionych w ust. 1, pełnią:

1) wobec Burmistrza - Rada Miejska w zakresie ustalania wynagrodzenia. W zakresie innych spraw wynikających z zakresu prawa pracy może powierzyć pełnienie tych obowiązków Przewodniczącemu Rady.

2) wobec zastępcy burmistrza, pozostałych pracowników Urzędu Gminy oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - Burmistrz.

§ 107. 

Skarbnik Gminy w imieniu Burmistrza kieruje gospodarką finansową i wykonaniem budżetu. Skarbnik nadzoruje gospodarkę finansową w podległych jednostkach organizacyjnych.

CZĘŚĆ VIII.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 108. 

Rada Miejska nadaje Honorowe Obywatelstwo osobom szczególnie zasłużonym dla Węgorzewa, a także wybitnym osobistościom według zasad zawartych w regulaminie stanowiącym załącznik Nr 6 do Statutu.

§ 109. 

Pracownicy Urzędu, których podstawą zatrudnienia w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu jest mianowanie zachowują posiadany status.

§ 110. 

Zmian Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 111. 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 112. 

Statut Gminy Węgorzewo wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Węgorzewo

Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Węgorzewo

OPIS HERBU

W środku tarczy herbowej jest umieszczona biała , czworokątna wieżyczka na błękitnym polu. Podstawą wieżyczki jest mur z cegieł koloru białego, jej zakończeniem zaś czerwony ostrosłup z chorągiewką białą. Na frontowej ścianie wieżyczki umieszczono tarczę podzieloną w swej wysokości na pół . W górnej części widnieje stylizowany rysunek orła czerwonego na polu białym. Orzeł jest widoczny tylko do połowy. Dolną część tarczy podzielono na cztery części, z których lewa dolna i prawa górna są czarne, pozostałe zaś białe. Na lewej ścianie wieżyczki są widoczne trzy otwory okienne.

WZÓR HERBU

Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Węgorzewo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Miejski w Węgorzewie

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie

3. Gimnazjum w Węgorzewie z Oddziałami Zamiejscowymi w Radziejach

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie

6. Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie

7. Szkoła Podstawowa w Perłach

8. Szkoła Podstawowa w Radziejach

9. Przedszkole Nr 1 w Węgorzewie

10. Przedszkole Nr 2 w Węgorzewie

II. Inne jednostki

1. Węgorzewskie Centrum Kultury i Promocji w Węgorzewie

2. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie

Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Węgorzewo

PODZIAŁ

Gminy Węgorzewo na osiedla i sołectwa

Lp

Nazwa sołectwa

Nazwa miejscowości wchodzących w skład sołectwa

Uwagi

1.

Brzozowo

Brzozowo


2.

Czerwony Dwór

Czerwony Dwór


3.

Dąbrówka Mała

Dąbrówka Mała


4.

Dłużec

Dłużec


5.

Guja

Guja, Nowa Guja


6.

Jakunowo

Jakunowo


7.

Janówko

Janówko


8.

Kal

Kal


9.

Kalskie Nowiny

Kalskie Nowiny


10.

Karłowo

Karłowo, Rydzówka,


11.

Klimki

Klimki


12.

Maćki

Maćki


13.

Ogonki

Ogonki, Kolonia Rybacka


14.

Parowa

Parowa


15.

Perły

Perły


16.

Pilwa

Pilwa


17.

Prynowo

Prynowo


18.

Radzieje

Radzieje, Surwile, Sztynort, Sztynort Mały, Stawiska, Tarławki, Kietlice, Kamionek Wielki, Kamień gajówka, Łabapa, Pniewo, Jerzykowo


19.

Róże

Róże

20.

Rudziszki

Rudziszki, Łęgwarowo, Zielony Ostrów, Pasternak,


21.

Ruska Wieś

Ruska Wieś


22.

Stawki

Stawki, Przystań


23.

Stręgiel

Stręgiel, Matyski


24.

Stulichy

Stulichy


25.

Trygort

Trygort


26.

Wesołowo

Wesołowo, Biedaszki


27.

Węgielsztyn

Węgielsztyn, Różewiec


28.

Wilkowo

Wilkowo


29.

Wysiecza

Wysiecza


30.

Osiedle Nr 1

Węgorzewo


31.

Osiedle Nr 2

Węgorzewo


Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Węgorzewo

Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Węgorzewo

REGULAMIN Honorowego Obywatelstwa Węgorzewa

§ 1. 

Honorowe Obywatelstwo Węgorzewa, zwane dalej Honorowym Obywatelstwem, zostało ustanowione przez Radę Miejską w Węgorzewie.

§ 2. 

Honorowe Obywatelstwo jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej. Nadawane jest przez Radę Miejską Węgorzewa, zwaną dalej Radą, osobom szczególnie zasłużonym dla Węgorzewa, a także wybitnym osobistościom, według zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 3. 

Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim zamieszkałym poza terenem gminy Węgorzewo i cudzoziemcom, zwanym dalej osobami.

§ 4. 

Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 5. 

1. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować:

- przewodniczący Rady,

- Komisje Rady,

- Burmistrz,

- organizacje społeczne działające na terenie Gminy Węgorzewo,

- grupa obywateli Gminy licząca nie mniej niż 16 osób.

2. Pisemny wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać:

- dane o kandydacie określone w załączniku nr 3 do regulaminu

- określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie.

3. Wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa opiniuje Komisja doraźna Rady.

4. Wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę Miejską w terminie 60 dni od daty jego złożenia.

§ 6. 

Uchwałę w sprawie Honorowego Obywatelstwa podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 7. 

1. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa, zwany dalej Aktem Nadania.

2. Wzór Aktu Nadania określony jest w załączniku nr 1 do regulaminu.

3. Wzór odznaki Honorowego Obywatelstwa określony jest w załączniku nr 2 do regulaminu.

§ 8. 

Odznaką Honorowego Obywatelstwa jest klucz z herbem Węgorzewa i napisem na kluczu Honorowy Obywatel Węgorzewa wykonany z mosiądzu.

§ 9. 

Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługują przywileje:

- używanie tytułu „Honorowy Obywatel Węgorzewa",

- uczestniczenie - na prawach honorowego gościa - w zwyczajnych, nadzwyczajnych sesjach Rady Miejskiej oraz w innych uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez Radę.

§ 10. 

Ewidencję osób wyróżnionych Honorowym Obywatelstwem prowadzi Urząd Miejski w „Księdze Honorowych Obywateli Węgorzewa".

Wzór rejestru w tej księdze stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 11. 

Koszty związane z ustanowieniem oraz nadaniem Honorowego Obywatelstwa i wręczeniem jego aktu i odznaki pokrywane są z budżetu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Honorowego Obywatela WęgorzewaWzór Nr l

Wzór Nr l

RADA MIEJSKA
w WĘGORZEWIE

Uchwałą Nr z dnia

nadała
……………………………………………………………………………………………………………………
HONOROWE OBYWATELSTWO
WĘGORZEWA
jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania
(emblemat odznaki)

Węgorzewo, dnia ..........................................................

Osoba, którą wyróżniono Honorowym Obywatelstwem Węgorzewa ma prawo używania tytułu
Honorowy Obywatel Węgorzewa ( § 9 Regulaminu Honorowego Obywatela Węgorzewa)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Honorowego Obywatela Węgorzewa

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Honorowego Obywatela Węgorzewa

Dane dotyczące osoby wyróżnionej:

Data i miejsce urodzenia
.................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania
.................................................................................................................................................................................

Wykształcenie i zawód
.................................................................................................................................................................................

Miejsce pracy i stanowisko
.................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie wyróżnienia .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opis okoliczności wręczenia Honorowego Obywatelstwa:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Nr kolejny .............................

RADA MIEJSKA W WĘGORZEWIE
UCHWAŁĄ NR .................
z dnia ...................................
na wniosek złożony przez

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nadała

Honorowe Obywatelstwo Węgorzewa Pani, Panu:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wręczenia aktu nadania i odznaki dokonał:

Przewodniczący rady Miejskiej

.................................................................................................................................................................................

dnia

.................................................................................................................................................................................

w czasie

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(okoliczności wręczenia)

Wpisu do księgi Honorowych Obywateli Węgorzewa dokonał

Sekretarz Gminy Węgorzewo

..................................................................................................................................................................................

Załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Węgorzewo

REGULAMIN dostępu i korzystania z dokumentów organów gminy Węgorzewo

§ 1. 

Regulamin określa zasady udostępniania i korzystania ze zbiorów dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy Węgorzewo.

§ 2. 

1. Udostępnieniu podlegają:

a) protokoły z sesji Rady Miejskiej w Węgorzewie,

b) zarządzenia Burmistrza,

c) protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Węgorzewie,

d) uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie.

2. Protokoły z posiedzeń Rady i komisji Rady Miejskiej są udostępniane w tej części, które:

a) nie zawierają informacji mogących naruszać dobra osobiste osób fizycznych i prawnych oraz tajemnicę handlową

b) nie podlegają ochronie w myśl przepisów o ochronie danych osobowych

c) nie zostały objęte klauzulą tajności w myśl przepisów o ochronie informacji niejawnych

3. Decyzję o wyłączeniu jawności części dokumentu, o którym mowa w ust. 2 podejmuje Burmistrz.

4. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim pod nadzorem Burmistrza przygotowują i przedstawiają do udostępnienia dokumenty, zgodne z postanowieniami ust.3.

§ 3. 

1. Dokumenty udostępniane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie ul. Zamkowa 3

2. Udostępnianie i korzystanie odbywa się:

a) w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00

b) w pozostałe dni w godz. 7.30 - 15.30

3. Udostępnianie i korzystanie jest wyłączone w dni posiedzeń Rady Miejskiej.

4. Protokoły z posiedzeń i uchwały są udostępniane po ich sporządzeniu.

5. Udostępnianie i korzystanie z dokumentów i aktów prawa miejscowego jest bezpłatne.

6. Dokumenty są udostępniane na stronach internetowych gminy.

§ 4. 

1. Udostępnianie i korzystanie odbywa się po okazaniu dowodu tożsamości.

§ 5. 

1. Z dokumentów można korzystać wyłącznie na miejscu.

2. Osoby korzystające obowiązane są do:

a) właściwego zachowania, nie zakłócającego pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim,

b) stosowania się do poleceń pracowników Urzędu Miejskiego,

c) poszanowania udostępnianych dokumentów, pomieszczeń i wyposażenia Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

3. Osobom korzystającym zabrania się:

a) wynoszenia dokumentów poza wskazany pokój,

b) niszczenia i uszkadzania dokumentów,

c) robienia notatek na udostępnianych dokumentach.

4. Osoby korzystaj ące maj ą prawo do:

a) uzyskania pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w korzystaniu z dokumentów,

b) korzystania z własnego sprzętu (maszyny do pisania, magnetofonu itp.),

c) robienia wypisów i notatek z dokumentów,

d) otrzymania odpłatnej kserokopii dokumentu.

§ 6. 

1. Żądane dokumenty, na zasadach określonych w Regulaminie, udostępniane są niezwłocznie po zgłoszeniu żądania i spełnieniu wymogów określonych w § 4.

2. Jeżeli żądane dokumenty znajdują się w archiwum, zostaną udostępnione w terminie uzgodnionym z pracownikiem Urzędu Miejskiego, nie później niż w terminie 7 dni.

§ 7. 

Osoby korzystające są odpowiedzialne na zasadach ogólnych materialnie za wszelkie powstałe z ich winy uszkodzenia udostępnianych materiałów i wyposażenia Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

§ 8. 

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie w trakcie korzystania może spowodować ograniczenie dostępu i korzystania z dokumentów, zgodnie z decyzją Burmistrza Węgorzewa.

§ 9. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Węgorzewie.