UCHWAŁA NR XV/108/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 ) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się wzory:

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik Nr 1 do uchwały,

2) deklaracji na podatek od nieruchomości – załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/349/2013 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 listopada 2013 r w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 6783.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,  nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Mirosława Kutnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 listopada 2015 r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 listopada 2015 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Zalacznik2.pdf