UCHWAŁA NR XV/110/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym ( Dz.U.z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się wzory:

1) informacji w sprawie podatku rolnego – stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały,

2) deklaracji na podatek rolny – stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2002 r w sprawie podatku rolnego, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2002 r. Nr. 162, poz. 4853.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,  nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r .

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Mirosława Kutnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 listopada 2015 r.

Informacja w sprawie podatku rolnego

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 listopada 2015 r.

Deklaracja na podatek rolny

Zalacznik2.pdf