UCHWAŁA NR XV/111/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 465; z 2015 r. poz. 1045) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się wzory:

1) informacji w sprawie podatku leśnego – stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały,

2) deklaracji na podatek leśny – stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 3. Traci moc Uchwała nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2002 r w sprawie podatku leśnego, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2002 r. Nr. 162, poz. 4854.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,  nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Mirosława Kutnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/111/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 listopada 2015 r.

Informacja w sprawie podatku leśnego

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/111/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 30 listopada 2015 r.

Deklaracja na podatek leśny

Zalacznik2.pdf