UCHWAŁA NR XVI/119/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2015 r. poz. 1515) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r (M.P z 2015 r poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r z dnia 7 października 2015 r. (M.P z 2015 r. poz. 1029) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki w podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Chodzieży w sposób następujący: Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego nie wyposażonego w katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 656, 00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.100,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.310,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego wyposażonego w katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 446,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 788,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 904,00 zł,

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita         (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1600

1756

15


1756

1888

Trzy osie

12

19

1284

1416

19

25

2136

2344

25


2344

2476

Cztery osie i więcej

12

25

1744

1914

25

29

2570

2870

29


2870

2870

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton nie wyposażonego w katalizator – 1.526,00 zł,

5) od ciągnika siodłowego i balastowego wyposażonego w katalizator przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.048,00 zł,

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

328

578

18

31

682

1112

31

36

1716

2216

36


2254

2870

Trzy osie i więcej

12

40

1506

2098

40


2098

2870

7) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 546,00 zł,

8) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

196

368

18


394

682

Dwie osie

12

38

1034

1572

38


1400

2070

Trzy osie i więcej

12

38

1112

1520

38


1141

1612

9) od autobusu nie wyposażonego w katalizator, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 932,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2.058,00 zł,

10) od autobusu wyposażonego w katalizator , w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 722,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.600,00 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2015 r traci moc Uchwała Nr LIII/472/10 Rady Miejskiej w Chodzieży  z dnia 28 października 2010 r w sprawie podatku od środków transportowych, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. Nr. 260, poz. 4897.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Mirosława Kutnik