ZARZĄDZENIE NR 20/2013

Burmistrza Gminy Kłecko

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny, któremu dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekuni prawni.

Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594), art.17 ust. 3a pkt 3) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) zarządzam; co następuje:

§ 1. 

Zapewnienie transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki na trasie dom - szkoła - dom (w tym uczęszczającym na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne) poprzez powierzenie wykonania zadania rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, może nastąpić na okres roku szkolnego w szczególnych przypadkach, (np. do placówek, do których nie jest zorganizowany transport przez gminę, uzasadnionych stanem zdrowa dziecka).

§ 2. 

1. Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek o powierzenie transportu i opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym i zwrot kosztów przejazdu, którego wzór stanowi załącznik nr l.

2. Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § l zarządzenia następuje na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a burmistrzem gminy - wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

§ 3. 

1. Przy ustalaniu należności za wykonanie zadania, o którym mowa w § l stawka za jeden kilometr przebiegu samochodu wynosi:

a) 0,40 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ ,

b) 0,60 zł - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³

2. Zwrot kosztów za realizację zadania, o którym mowa w § l ustala się przy uwzględnieniu ilości kilometrów na trasie dom-szkoła-dom i poświadczonej przez szkołę obecności dziecka na zajęciach.

§ 4. 

1. Podstawą zwrotu kosztów przewozu jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego złożone nie później niż 10 dnia następnego miesiąca, potwierdzające realizację uzgodnionych w umowie warunków - wzór oświadczenia stanowi załcznik nr 3 do zarządzenia.

2. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w § l potwierdzonego w sposób okreœlony w § 3 zarządzenia następuje miesięcznie po zrealizowaniu zadania.

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Referatowi społeczno organizacyjnemu, gospodarki lokalowej i zdrowia.

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

inż Marek Kozicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013

Burmistrza Gminy Kłecko

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2013

Burmistrza Gminy Kłecko

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2013

Burmistrza Gminy Kłecko

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zalacznik3.pdf