UCHWAŁA NR XXI/139/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 40 ust. 1, oraz art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, wraz z późniejszymi zmianami/ art.5 ust. 1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010r./ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (Monitor Polski z dnia 14.08.2012r., poz. 587) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,76 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,51 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,25 zł.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,73 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 17,00 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej – 10,65 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,63 zł.

e) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,30 zł.

3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:grunty stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

§ 3. Poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych sołectw. Wpłat podatku można dokonywać także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, który prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie. Pobór podatku w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr X/65/2011 z 27 października 2011 roku.

§ 6. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak