UCHWAŁA NR XX/134/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 wraz z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie, działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Jutrosin na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób miejscowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Jutrosinie wyłonionej w wyborach na lata 2010-2014.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Mikołajewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/134/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 25 września 2012 r.

Podział Gminy Jutrosin na okręgi wyborcze

Zalacznik1.pdf