UCHWAŁA NR XV/107/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie - Panią Mirosławę Domicz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 wraz z późn. zm.), w tym wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak