UCHWAŁA NR XXVI/165/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie, z dnia 27 grudnia 2012 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 roku, poz. 1363) w § 17 ust.3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1) „ Bezpośrednio z nieruchomości – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak