UCHWAŁA NR XXIII/153/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin ustalający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Jutrosin w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/179/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28.06.2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/153/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Zalacznik1.pdf