UCHWAŁA NR XXXIII/191/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: ustalenia średniej ceny 1 dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art.41 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późn. zm./, oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,  poz. 1381/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1 dt, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku, przyjmowaną za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na rok 2014 z kwoty 69,28 za 1 dt do kwoty 60 zł. za 1 dt.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak