UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2013r., poz. 594 wraz z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej określonych w rozdziale 2 art. 5c, 5d, 5e, 5f i 5g Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 wraz z późn. zm.) w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wypłacania uprawnionym osobom dodatku energetycznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak