UCHWAŁA NR XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258  i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)  Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu na 2014  rok w łącznej kwocie  -  22.590.254,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie – 21.500.254,00 zł

dochody majątkowe w kwocie – 1.090.000,00 zł zgodnie z  Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.      

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  - 2.966.605,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości -  930.000,00 zł

§ 2. 

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie  -  21.590.254,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.510.254,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2.080.000,00 zł     zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości -  2.966.605,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na programy  finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości1.480.000,00 zł

3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2014,  zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku 2014,  zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł przeznacza się na spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 880.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości -  1.880.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie  1.080.000,00 zł  w tym;

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 880.000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,  zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania  w wysokości  -     600.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  - 200.000,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych  

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie -96.000,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  - 92.000,00

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 4.000,00

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 66.000,00

2) celową w wysokości  - 49.000,00 zł   z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości -  49.000,00 zł

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2014

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2014

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska  w roku 2014

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Fundusz sołecki na 2014 rok

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/198/2013

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku

Zalacznik11.pdf