UCHWAŁA NR XXXV/205/2014

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późn. zm./ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jutrosin:

1. Publiczne Przedszkole w Jutrosinie - 63-930 Jutrosin, ul. A. Mickiewicza 9

2. Publiczne Przedszkole w Dubinie - Dubin 141, 63-930 Jutrosin

3. Publiczne Przedszkole w Szkaradowie - Szkaradowo 193, 63-930 Jutrosin

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak