UCHWAŁA NR XXXVI/215/2014

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024) - Rada  Miejska w Jutrosinie,uchwala co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej, uprawniające do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej za zakup posiłku lub żywności, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do świadczeń przysługujących od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie.

Uchwałą Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Program ten przewiduje udzielanie wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, tylko w przypadku uchwalenia przez radę gminy stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej, podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą ubóstwu, a także umożliwi osobom i rodzinom, a w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.

Podjęcie niniejszej uchwały jest ponadto warunkiem otrzymania przez gminę dotacji
z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.