UCHWAŁA NR XLI/234/2014

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu- Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXIII/153/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku  w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/234/2014

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 23 października 2014 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Jutrosin

Zalacznik1.pdf