UCHWAŁA NR III/13/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie: określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 wraz z późn. zm./ w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  /t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm./ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 5 lutego 2015 r.

Kryteria dodatkowe

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 roku wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 20c ust. 1 w/w ustawy, do przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1. wielodzietność rodziny kandydata,

2. niepełnosprawność kandydata,

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. samotne wychowywanie kandydata,

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Należy zaznaczyć, że dzieci 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach na mocy prawa.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – od dnia 1 września 2015 roku dziecko w wieku  4 lat ma prawo korzystania z wychowania przedszkolnego, a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa.

Od 1 września 2017 roku prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich.