UCHWAŁA NR VII/26/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały  Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 wraz z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 wraz z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 465) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Na inkasentów podatków na terenie wsi wyznacza się sołtysów:
- Pana Ireneusza Rolnika - dla obszaru sołectwa Bartoszewice,
- Panią Marię Ciesielską - dla obszaru sołectwa Bielawy,
- Pana Eugeniusza Szymkowiaka - dla obszaru sołectwa Domaradzice,
- Panią Mirosławę Antkowiak - dla obszaru sołectwa Dubin,
- Pana Szczepana Samola - dla obszaru sołectwa Grąbkowo,
- Pana Franciszka Tatarka - dla obszaru sołectwa Janowo,
- Pana Jerzego Zaradnego - dla obszaru sołectwa Jeziora,
- Pana Franciszka Żmudę - dla obszaru sołectwa Nad Stawem,
- Pana Waleriana Kalkę - dla obszaru sołectwa Ostoje,
- Pana Pawła Wachowiaka - dla obszaru sołectwa Pawłowo,
- Panią Grażynę Bobrowską - dla obszaru sołectwa Płaczkowo,
- Pana Michała Guziołka - dla obszaru sołectwa Rogożewo,
- Pana Mieczysława Kurzawę - dla obszaru sołectwa Nowy Sielec,
- Pana Marka Kozicę - dla obszaru sołectwa Stary Sielec,
- Pana Stanisława Janiaka - dla obszaru sołectwa Śląskowo,
- Pana Fabiana Małeckiego - dla obszaru sołectwa Szkaradowo,
- Pana Mariana Szymkowiaka - dla obszaru sołectwa Szymonki,
- Panią Krystynę Zaleską - dla obszaru sołectwa Zaborowo,
- Pana Krzysztofa Szczęsnego - dla obszaru sołectwa Zmysłowo”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak