UCHWAŁA NR XIII/49/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust 2, pkt.8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515/, art.5 ust. 1, art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 849/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (Monitor Polski z dnia 19.08.2015r., poz. 735) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,78 zł.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznychod 1 ha powierzchni – 4,58zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m² powierzchni –  0,26zł.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² – 3,00 zł.

2. Od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych od 1m²powierzchni użytkowej – 0,74zł.

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m²powierzchni użytkowej – 17,50 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m²powierzchni użytkowej – 10,68 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m²powierzchni użytkowej – 4,65 zł.

e)  pozostałych od 1m² powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,40 zł.

3.  Od budowli –2%  ich wartości określonej na podstawie art. 4. ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 powołanej w podstawie prawnej ustawy

§ 2. 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

grunty stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych.

§ 3.  

Poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy dokonują w drodze inkasa sołtysi poszczególnych sołectw. Wpłat podatku można dokonywać także bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy, który prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie.
Pobór podatku w drodze inkasa oraz wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXII/183/2013 z 30 października 2013 roku.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życiepo upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak