UCHWAŁA NR XIII/51/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: wprowadzenia, określenia zasad poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 15 ust. 1, art 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Jutrosin.

§ 2. Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:

1) za sprzedaż towarów na stanowisku – 15,00 zł.

2) z tytułu zajęcia dwóch lub więcej stanowisk, o których mowa w pkt. 1 – wielokrotność stawki

3) za sprzedaż towarów z wózka, kosza, stolika – 5,00 zł.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa   

§ 4. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Macieja Żyto, zarządzającego terenem targowiska.

§ 5. Za pobranie opłaty targowej i wpłacenie jej w ustalonym terminie, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% pobranej opłaty.

§ 6. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak