UCHWAŁA NR XIII/52/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 Na podstawie art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r.,  poz. 849) oraz art. 6a ust. 11 Ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381) oraz art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 465) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. 
Ustala się dla osób fizycznych:

a)  wzór formularza określającego zakres informacji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 do uchwały

b)  wzór formularza określającego zakres informacji w sprawie podatku rolnego
- załącznik nr 2 do uchwały

c)  wzór formularza określającego zakres informacji w sprawie podatku leśnego
- załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 
Ustala się dla osób prawnych:

a)  wzór formularza określającego zakres deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik nr 4 do uchwały

b)  wzór formularza określającego zakres deklaracji w sprawie podatku rolnego
- załącznik nr 5 do uchwały

c)  wzór formularza określającego zakres deklaracji w sprawie podatku leśnego
- załącznik nr 6 do uchwały

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4. 
Traci moc uchwała Nr XI/74/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/52/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/52/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Informacja w sprawie podatku rolnego

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/52/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Informacja w sprawie podatku leśnego

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/52/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/52/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Deklaracja na podatek rolny

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/52/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27 listopada 2015 r.

Deklaracja na podatek leśny

Zalacznik6.pdf