UCHWAŁA NR XXII/146/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty/t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami/ oraz w powiązaniu z art. 7 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin stanowią:

1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie ul. Wrocławska 27

2) Szkoła Podstawowa w Dubinie - Dubin 143

3) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka – funkcjonuje w Zespole Szkół w Szkaradowie – Szkaradowo 1

4) Gimnazjum w Jutrosinie ul. Szkolna 9

5) Gimnazjum w Szkaradowie – funkcjonuje w Zespole Szkół w Szkaradowie Szkaradowo 1

§ 2. Określa się następujące granice obwodów szkół, o których mowa w § 1:

1) do obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie należą miejscowości: Bartoszewice, Bielawy, Grąbkowo, Jutrosin, Nad Stawem, Nowy Sielec, Płaczkowo, Pawłowo, Piskornia, Rogożewo, Stary Sielec, Szymonki, Wielki Bór, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród.

2) do obwodu Szkoły Podstawowej w Dubinie należą miejscowości: Domaradzice, Dubin, Śląskowo, Zaborowo.

3) do obwodu Szkoły Podstawowej w Szkaradowie należą miejscowości: Bonowo, Janowo, Jeziora, Katarzynowo, Ostoje, Stasin, Szkaradowo, Żbiki.

4) do obwodu Gimnazjum w Jutrosinie należą miejscowości: Bartoszewice, Bielawy, Grąbkowo, Jutrosin, Nad Stawem, Nowy Sielec, Płaczkowo, Pawłowo, Piskornia, Rogożewo, Stary Sielec, Szymonki, Wielki Bór, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród.

5) do obwodu Gimnazjum w Szkaradowie należą miejscowości: Bonowo, Domaradzice, Dubin, Janowo, Jeziora, Katarzynowo, Ostoje, Stasin, Śląskowo, Szkaradowo, Zaborowo, Żbiki.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXI/98/96 Rady Miasta i i Gminy w Jutrosinie z dnia 26.08.1996 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez MiG Jutrosin oraz ustalenia granic ich obwodów.

2) Uchwała Nr XIV/90/2000 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 26.04.2000 roku w sprawie: ustalenia sieci gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Jutrosin oraz granic ich obwodów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak