UCHWAŁA NR XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu na 2016  rok w łącznej kwocie  -  23.897.068,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie – 22.526.268,00 zł

dochody majątkowe w kwocie – 1.370.800,00 zł zgodnie z  Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.      

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  - 3.237.228,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2. 

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie  -  24.397.068,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.437.881,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3.959.187,00 zł     zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości -  3.237.228,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 74.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2016,  zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 500.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów,

2) pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości -  1.500.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie  2.200.000,00 zł, w tym;

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,  zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania  w wysokości  -     600.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  - 200.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie -100.000,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych       w wysokości  - 94.500,00

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 5.500,00

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 52.000,00

2) celową w wysokości  - 50.000,00 zł   z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości -  50.000,00 zł

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody zwązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2016

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2016

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2016

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Fundusz sołecki na 2016 rok

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/59/2015

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Zalacznik12.pdf