UCHWAŁA NR XVI/65/2016

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Jutrosin do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.195), art. 11a ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 wraz z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2016r., poz. 195), organy gminy i województwa do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 01.04.2016r., mają obowiązek wyznaczyć lub utworzyć jednostkę organizacyjną właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie jako jednostka organizacyjna Gminy Jutrosin realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wobec powyższego wyznaczenie tej jednostki również do realizacji zadań dotyczących świadczenia wychowawczego jest uzasadnione. Nie ma potrzeby tworzenia w tym celu nowej jednostki organizacyjnej.

Kompetencja wyznaczenia jednostki organizacyjnej należy do Rady Miejskiej w Jutrosinie natomiast do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, jako organu właściwego, zgodnie z art. 10 ust.2 w zw. z art.2 pkt 11 w/w ustawy, będzie należało udzielenie upoważnienia swojemu zastępcy, pracownikowi urzędu albo kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Dodatkowo art.10 ust.3 w/w ustawy precyzuje, że w przypadku gdy postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego prowadzone będą w ośrodku pomocy społecznej, realizacja tych zadań nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.