UCHWAŁA NR XVI/63/2016

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/50/2015 w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 wraz z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 wraz z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2016 (Monitor Polski z dnia 19.08.2015r., poz. 735), a także obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (Monitor Polski z dnia 22.10.2015r., poz. 1029) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/50/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:

1) § 1. pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

„pkt 10. Od autobusów wyprodukowanych do roku 2010 włącznie w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy

a) mniejszej niż 22 miejsca – 650,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.250,00 zł.”

2) § 1. pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„pkt 11. Od autobusów wyprodukowanych po roku 2010 w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy

a) mniejszej niż 22 miejsca – 600,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.200,00 zł.”

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak