UCHWAŁA NR XX/86/2016

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu- Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.    Przyjmuje się regulamin ustalający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Jutrosin w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin, zmieniona przez uchwałę nr XLI/234/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.

§ 4.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/86/2016

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Regulamin

Zalacznik1.pdf